Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Podinspektor ds. informatyki

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE z dnia 01.07. 2016 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

            Na podstawie art.11, art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. 2014.1202 ze zm. )

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. informatyki  - 1 etat

 1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie informatyczne lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka i co najmniej roczny staż na stanowisku informatyka
 2. dobra znajomość zagadnień informatycznych, obsługa oprogramowania,
 3. umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania,
 4. bardzo dobra znajomość programów graficznych.
 5. bardzo dobra znajomość przepisów prawa administracyjnego oraz prasowego,
 6. znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice
 7. dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym, sieciami oraz administrowaniem
 8. posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,

III. Wymagania dodatkowe:

 1.  komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. zaangażowanie,
 4. kreatywność,
 5. samodzielność,
 6. wysoka kultura osobista
 7. dyspozycyjność
 8. mile widziana znajomość języków obcych oraz posiadania prawa jazdy

IV. Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy – pełen etat, obowiązująca 8-godzinna dobowa i 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przyjętym w trzy miesięcznym okresie rozliczeniowym,

- miejsce pracy – Urząd Miejski w Nowogrodźcu – Wydział Adm. Prawny,

- stanowisko zlokalizowane na II piętrze w budynku bez windy,

- specyfika pracy – jednozmianowa praca przy komputerze.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • administrowanie systemami operacyjnymi (domeną opartą o Active Directory, bazami danych) i programami dziedzinowymi (nadawanie uprawnień, archiwizacja),
 • administrowanie stroną internetową Gminy i Miasta Nowogrodziec i Biuletynem Informacji Publicznej,
 • realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie gminy,- wykonywanie zadań uwzględnionych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526),
 • dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów, oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego lub zlecanie napraw podmiotom zewnętrznym,
 • rozwiązywanie problemów powstałych podczas pracy użytkowników,
 • profilaktyka antywirusowa,
 • Obsługa informatyczna Zakładu Obsługi Szkół,
 • wykonywanie zadań z zakresu promocji gminy Nowogrodziec,
 • digitalizowanie zasobów dokumentowych,
 • pełnienie zastępstwa za osobę na stanowisku ds. promocji.

V. Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy ( Zał. Nr 1),

- list motywacyjny,

- kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje,

- pisemne oświadczenia o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe ( Zał. Nr 2 ),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( Zał. Nr 2 ).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Podinspektor ds. informatyki ” w terminie do dnia 22.07.2016 r.  do godz. 15.30 ( Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu ). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie lub drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl w zakładce nabory i konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przez okres 3 miesięcy.

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75-7380696 w godzinach pracy urzędu. Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  
 2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U.2014.1202 ze zm.) dokumenty aplikacyjne mogą także składać cudzoziemcy.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu nie przekroczył 6%.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Załączniki:

oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf

kwestionariusz osobowy-nabór.doc