Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 11.08.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

             Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz.446) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1774  ze zm.)

 

  1. Nowogrodziec obręb 4 ul. kościelna 13,  lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej  41,50 m², działka zabudowana  nr 499/5 o pow. 0,0268 ha.          
  2. Nieruchomość bez obciążeń .
  3. Księga wieczysta JG1B/00020897/0.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej położone w   obrębie murów obronnych Starego Miasta – strefa A ochrony konserwatorskiej.
  5. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 1 w budynku  przy ul. Kościelnej13 w Nowogrodźcu, zostanie sprzedany w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.04.2099r. 31/100 udziału w gruncie z działki zabudowanejnr 499/5 o pow. 0,0268 ha, poł. w Nowogrodźcu obr. 4
  6. Wartość nierchomości ustalona przez biegłego wynosi ogółem 72.500,00 zł w tym :-  wartość lokalu mieszkalnego 69.390,00 zł -wartość31/100 udziału w gruncie3.110,00 zł.( bez Vat)
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: - cena lokalu i I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu płatne jednorazowoprzedzawarciem umowy notarialnej z zastosowaniem 90%bonifikaty, -ustala się I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20% ceny gruntu tj. 622,00 zł, po zastosowaniu bonifikaty wysokość 90 % I opłata to 62,20 zł      + 23% podatku Vat 14,31 z łrazem =76,51 zł, płatne przed podpisaniem umowy notarialnej, -ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1 % ceny gruntutj. 31,10 zł + obowiązujący podatek Vat, płatne do 31 marca każdego roku, od roku następnego od nabycia. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu.
  8. Ponadto nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości , winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego   wykazu , to jest  do dnia  22.09.2016r.
  10. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  01.09.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich