Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa mebli do Biblioteki Publicznej GCKiS w Nowogrodźcu – filia w Gościszowie

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 18 sierpnia 2016 r.

WYKONAWCY

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania:

Dostawa mebli do Biblioteki Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – filia w Gościszowie.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

I.   Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa mebli do Biblioteki Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – filia w Gościszowie.

2. Szczegółową specyfikację zamawianych dostaw wyposażenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

3. Dostawę mebli musi być zrealizowana w taki sposób, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja kompletności dostawy oraz jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Dostawę, wyładunek i montaż wskazanego w pkt. 1 wyposażenia Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz ryzyko, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wraz z dostarczonym wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację oraz karty gwarancyjne, licencje (certyfikaty), deklaracje zgodności w polskiej wersji językowej wraz z dokumentacją w języku polskim.

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy i bez wad.

II. Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

III. Opis przygotowania oferty:

 1. Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

      3. Oferta musi obejmować całość zamówienia 

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami:

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

3. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • 100

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację  całości zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V.   Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz koszty dostawy i ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

2. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta
na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania
do użytkowania przedmiotu zamówienia.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

4. Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

5. W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

6. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto całości dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT oraz wyceny jej poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem tabelarycznym załączonym do formularza ofertowego. Łączną ceną oferty jest cena brutto podana na formularzu ofertowym.

7. Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji.

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

VI.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadający kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia,

3. Posiadający zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

VII.  Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu:

 1. Kompletna oferta powinna zawierać:
 • wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną kalkulację ceny ofertowej dotyczącą całości niniejszego zamówienia – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • upoważnienie do podpisania oferty, (jeżeli dotyczy).

2. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

3. Inne dokumenty, np. certyfikaty, karty techniczne, atesty itp. nie są wymagane na etapie składania ofert. Referencje, zobowiązania innych podmiotów do realizacji zamówienia również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj.:

      - dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenie w przypadku osoby    fizycznej;

      -   dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

7. Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII.  Sposób rozliczenia i zapłata.

 1. Zamawiający przewiduje jednorazową płatność za kompletnie wykonaną dostawę objętą niniejszym zamówieniem.
 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony.
 3. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewuw terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

IX.   Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Propozycję cenową należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia 29 08.2016 r. do godz. 11:00 w jednej z wybranych form:

a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11)

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec:,

c) drogą elektroniczną -  adres e-mail: . W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

2.  Otwarcie ofert nastąpi dnia  29.08.2016 r. godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25.

3.  Ofertę zaleca się dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Oferta na zadanie: „Dostawa mebli do Biblioteki Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – filia w Gościszowie”. Nie otwierać przed dniem 29 08.2016 r. godz. 11.30”.

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednorazowego wydłużenia terminu składania ofert, jeśli w postępowaniu nie wpłyną przynajmniej 2 ważne oferty.

X. Osoby do kontaktu:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 25.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są:

 1. Henryk Buźniak – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. 75 7380668
 2. Żaneta Pawłowska – inspektor ds. inwestycji, tel. 75 7380668

XI.  Informacje dotyczące wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy:

1. Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

3. Zamawiający zawrze umowę na podstawie oferty, którą uzna za najkorzystniejszą w świetle wymogów i kryteriów określonych w pkt. IV.

4. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

XII. Uwagi:

 1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli wystąpią inne istotne przesłanki braku możliwości udzielenia Wykonawcom niniejszego zamówienia publicznego.
 3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z. późn. zm.).

 

 

                            Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca                                                                                            

 

      Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Kalkulacja szczegółowa.