Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - Zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 7 października 2016  r.

                                                                                                                                                     

                                                                     

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Działając zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023”

 

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez biegłego rewidenta usługi polegającej na zbadaniu rekomendacji sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023” zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 j.t.).

2. Projekt pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023” został opracowany przez Wykonawcę zewnętrznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) oraz Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz z umową nr DG-P/68/2016 z dnia 08.03.2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Województwem Dolnośląskim określającą warunki przyznania dotacji celowej na realizację w/w projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

3. Obowiązki biegłego rewidenta będą obejmować w szczególności sprawdzenie i zatwierdzenie sprawozdania końcowego oraz wypełnienie protokołu z badania sprawozdania stanowiącego załącznik do umowy o przyznanie dotacji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty, natomiast protokół z badania sprawozdania finansowego – stanowi załącznik nr 3.

Badanie winno obejmować:

a) ocenę prawidłowości poniesionych wydatków projektu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

b) zgodność kategorii poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,

    c) kompletność dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

        d) zgodność wydatków projektu przedstawionych w sprawozdaniu finansowym z wydatkami w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,

        e) zachowanie terminów związanych z ponoszeniem wydatków,

    f) zachowanie terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,

    g) poprawność dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

    h) poprawność przeliczeń kursowych,

i) poprawność dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.

4. Sprawozdanie Zamawiającego wraz z protokołem z badania wypełnionym i podpisanym przez biegłego rewidenta zostanie złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Sprawozdanie będzie jednocześnie pełniło funkcję sprawozdania merytorycznego i wniosku o płatność. Jego uzupełnieniem będzie zestawienie dokumentów księgowych (ok. 12 sztuk, w tym 6 list płac na które składają się wynagrodzenia 6 koordynatorów projektu, 5 faktur i 1 rachunek) wraz z kopiami dokumentów związanych z poniesionymi wydatkami w ramach projektu.

5. Całkowita wartość przedmiotowego projekt (wydatków) wynosi ok. 30.000 PLN.

6. Wykonawca wykona czynności wymienione w niniejszym zapytaniu  zgodnie  z wytycznymi, o których mowa w ust. 1.

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania usługi – 10 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania końcowego biegłemu rewidentowi.

2. Zgodnie z umową o przyznanie dotacji projekt wraz z badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta winien zakończyć się do 31 października 2016 r. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju, aby koszt biegłego rewidenta mógł zostać uznany za kwalifikowany, data sprawozdania jak również wydatek  związany z jego weryfikacją i zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta muszą przypadać na ostatni dzień realizacji zadania, tj. 31 października 2016 r. Podany termin może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i zostać wydłużony maksymalnie do 31 grudnia 2016 r.

3. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego może ulec przedłużeniu jeżeli:

- z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, wykonanie umowy przedmiotu umowy we wskazanym terminie będzie niemożliwe,

- wykonawca nie uzyska od Zamawiającego wszystkich danych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy,

4. Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

 

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia, w tym wydłużenie okresu realizacji usługi wynikające z czynników niezawinionych przez strony umowy.

2.  Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z innym kryteriami oceny ofert należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadający kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 t.j.).

     Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

    Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przez podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kopię potwierdzenia wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

 

2. Posiadający zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

     Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

3. Spełniający kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 3 ustawy  z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 t.j.).

     Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

4. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych, technicznych i sytuacji finansowej innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

  1. Kompletna oferta powinna zawierać:
  • wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  • oświadczenie o spełnianiu kryteriów bezstronności i niezależności - Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

4. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj:

       - dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenia w przypadku osoby fizycznej;

       - dokument o którym mowa w pkt. 5 ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego,

       - dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego.

6. Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego, tj. spełniające wymogi formalne opisane w pkt. 5 ust 1-3.

2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą ilość punktów w jedynym kryterium oceny:

 

Cena – 100 %

 

3. Opis sposobu obliczania punktów w podanego kryterium:

Cena – zostanie obliczona przy użyciu wzoru:

 

(cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów za kryterium ,,cena”.

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za kryterium cena – 100 pkt.

 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form:

a)  bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 1),

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec,

c) droga elektroniczną na adres: h.buzniak@nowogrodziec.pl

2. Oferty należy składać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: „Biegły rewident sprawozdania Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec”.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

4. Ostateczny termin składania ofert: 14.10.2016 r., godz. 10.00.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert, jeśli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta.

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych
są:

  • Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji – tel. 75 738 06 68
  • Naczelnik Wydziału Inwestycji – tel. 75 738 06 66.

 

10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

 

11. WARUNKI ZAPŁATY

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy odbędzie się na podstawie 1 faktury końcowej.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego protokołu z badania sprawozdania finansowego o którym mowa w pkt. 2 ust. 3 niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający nie przewiduje zapłaty gotówką, jak również za tzw. zaliczeniem pocztowym.

 

12. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

 

13.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania.

3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).


 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich