Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie oferty - Zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023”

Strona archiwalna

 


Nowogrodziec,  14 października 2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Usługa badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023”

1. W wyniku zaproszenia do składania ofert na usługę zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023”, do dnia 14 października 2016 r. godz. 10.00 wpłynęło 6 ofert.

2. Wszystkie oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wartość ceny brutto najkorzystniejszej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z jedynym kryterium wyboru oferenta, którym była: ,,Cena” – waga 100 %, po zbadaniu zawartości ofert, zamówienie zostanie udzielone firmie:

BIURO AUDYTORSKIE JERZY CYRAN

Ul. Uczniowska 46/90

43-100 Tychy

za łączną cenę brutto 1.832,70 złotych (tysiąc osiemset trzydzieści dwa złote 70/100).

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania formalne określone w zaproszeniu do składania ofert. W ocenie kryterium „Cena” oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz - Zastępca Burmistrza