Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa altany w parku wiejskim w Gościszowie

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 27 października 2016 r.

                                  

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

„Budowa altany w parku wiejskim w Gościszowie”

 

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na budowę altany w parku wiejskim w Gościszowie do dnia 24 października 2016 r. godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty, z czego 1 ważna, natomiast 1 wpłynęła po wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej złożonej oferty. Złożona oferta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W wyniku pełnej oceny ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone następującej firmie:

 

P.P.H.U. „ISKRA” Katarzyna Iskra

Mirocin Średni 30

67-120 Kożuchów

 

za łączną cenę brutto 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. W kryterium „Cena” oferta uzyskała 100 pkt. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty brutto

(w PLN)

OCENA

Pkt

Uwagi

1

P.P.H.U. „ISKRA” Katarzyna Iskra

Mirocin Średni 30

67-120 Kożuchów

19 500,00

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

2

P.P.H. MEGA Barbara Spychalska

ul. Chopina 38

59-830 Olszyna

36 435,00

Oferta złożona po terminie

 

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich