Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie o rokowaniach

Burmistrz Nowogrodźca ogłasza rokowania

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej  60,2m², położonego

w Nowogrodźcu przy ul Kościuszki 12 wraz z z oddaniem w użytkowanie wieczyste

do dnia 23.04.2100r.  64/100 udziału w gruncie z działki nr 251/49 o pow. 0,0103 ha,

w Nowogrodźcu obr. 3

 

 1. Księga Wieczysta  JG1B/00025619/3 
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 02 U/M – Śródmiejskie tereny  zabudowy usługowo-mieszkaniowej, położone w obrębie murów obronnych Starego Miasta-strefa A ochrony konserwatorskiej.
 3. Cena wywoławcza 35.000,00 zł. ( lokal mieszk. 33.845,00 zł,  udział w gruncie 1.155,00 zł.)
 4. Nieruchomość bez obciążeń i wolna od zobowiązań.
 5. Na sprzedaż nieruchomości w dniach 07.03.2016r.,10.06.2016r. i 12.08.2016r. zostały przeprowadzone odpowiednio I, II i III przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym.
 6. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach  należy składać w zamkniętych kopertach  z napisem ,,Rokowania  Kościuszki 12/1”  w biurze podawczym  Urzędu Miejskiego  przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter pokój nr 11)  najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym  terminem rokowań tj. do dnia 09.01.2017r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach  powinno zawierać :

 1. Imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym osoba prawna lub inny podmiot;
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń;       
 4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza);
 5. Własnoręczny podpis; Do zgłoszenia należy  dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.  

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu rokowań, można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem  75 7380676 . Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą ,,Hydro-Tech” sp. z o.o. ul. Młyńska 3a  Nowogrodziec, tel. 75 734 96 01.
 2. Rokowania zostaną przeprowadzone  w dniu 12.01.2017r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie najpóźniej  do dnia 05.01.2017r. na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,  zaliczki w kwocie 3.500,00 zł. Zaliczka podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, a wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona  na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość lub I opłaty z tytułu  użytkowania wieczystego gruntu, a w przypadku  uchylenia się od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi stanowi zabezpieczenie kosztów.
 4. Ustala się pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości   20% ceny gruntu  uzyskanej w rokowaniach + podatek Vat, ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości  1% ceny gruntu uzyskanej w rokowaniach + podatek Vat.
 5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 6. Burmistrzowi Nowogrodźca przysługuje prawo zamknięcia rokowań, bez ustalenia  nabywcy  nieruchomości.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich