Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) na rok 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA DZIERŻAWĘ I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH NA ROK 2017

  

Gmina Nowogrodziec

Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

Tel. 75 7380660

e/mail:

 

zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych

Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

 I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Nowogrodziec

Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

II. Przedmiot zamówienia: Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) na rok 2017.

Zakres rzeczowy:

 1. Na przedmiot zamówienia muszą składać się następujące usługi:

1) Transport oraz montaż, uruchomienie dwóch urządzeń oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi.

2) Zapewnienie na własny koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do korzystania z urządzeń (z wyjątkiem papieru) oraz obsługi serwisowej w trakcie całego okresu użytkowania urządzeń.

3) W przypadku awarii urządzenia podjęcia niezbędnych kroków w celu usunięcia awarii urządzenia w miejscu instalacji do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia. W przypadku usterki uniemożliwiającej zakończenie naprawy w ciągu 4 godzin od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych dostarczenie i uruchomienie zastępczego urządzenia o identycznych parametrach technicznych

 1. Urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać następujące parametry techniczne:

Funkcje standardowe: druk, kopia, skanowanie kolorowe do poczty e-mail/folderu, skanowanie sieciowe.

Ponadto musi zawierać:

- automatyczny podajnik dokumentów z ich odwracaniem /ARDF/,

- automatyczny druk dwustronny /dupleks/ w standardzie,

- kartę sieciową w standardzie

- pojemność podajników na papier: minimum 1000 arkuszy

- pamięć minimum 1024 MB +80GB dysk twardy

- szafkę lub podstawę na kółkach,

- dopuszczalne obciążenie miesięczne jednego urządzenia wynosi 40 000 kopii /wydruków  jednostronnych formatu A4,

-możliwość integracji logowania z usługą MS Active Directory.

a) Niezbędne wymagania techniczne drukarki

- opcje wydruku: w kolorze i mono

- szybkość wydruku: nie mniej niż 23 stron na minutę (format A4, mono)  i nie mniej niż 23 strony kolorowe na minutę (format A4)

- rozdzielczość 600 x 600 dpi

- opcja dupleks

- format papieru A6-A3 z opcją wydruku zdjęć (na papierze fotograficznym)

b) Niezbędne wymagania techniczne skanera:

- Szybkość skanowania – nie mniej niż 30 stron A4 na minutę przy czym format oryginałów A5-A3

- Format plików: PDF, JPEG, TIFF

- Optyczna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

- Maksymalna rozdzielczość skanowania interpolowana - 1200 dpi

- Funkcje: skanowanie do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka masowa, książka adresowa, obsługa protokołu LDAP, skanowanie do folderu (SMB lub FTP z bezpiecznym logowaniem)

- Funkcja automatycznego podajnika dokumentów

c) Niezbędne wymagania techniczne kopiarki

- Kopiowanie w formacie A3-A4 w kolorze i mono

- Funkcja dupleks

- Funkcja automatycznego podawania papieru do druku dwustronnego i ręcznego podawania papieru.

 

3. Urządzenie z faksem musi spełniać następujące parametry techniczne:

Funkcje standardowe: fax, druk, kopia, skanowanie kolorowe do poczty e-mail/folderu, skanowanie sieciowe.

Ponadto musi zawierać:

- automatyczny podajnik dokumentów z ich odwracaniem /ARDF/,

- automatyczny druk dwustronny /dupleks/ w standardzie,

- kartę sieciową w standardzie

- pojemność podajników na papier: minimum 1000 arkuszy

 

a) Niezbędne wymagania techniczne kopiarki

 • Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
 • Prędkość kopiowania: 17/20/20 kopii na minutę
 • Rozdzielczość: 600 dpi
 • Kopiowanie wielokrotne: Do 99
 • Czas nagrzewania: Mniej niż 10/30/30 sekund
 • Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mniej niż 7,5 sekundy
 • Zoom: 50 - 200% (w 1% krokach)
 • Pamięć: Standardowo: 16/256/640 MB
 • Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier 100-arkuszowa taca ręczna1 Maksymalnie: 1350 arkuszy
 • Pojemność wyjściowa papieru: 250 arkuszy
 • Format papieru: Standardowa kaseta na papier: A5 - A4 Opcjonalna kaseta na papier Taca ręczna: A62 - A4 Dupleks: A5 - A4
 • Gramatura papieru: Kasety na papier: 60 - 90 g/m² Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 90 g/m² Taca ręczna: 60 - 157 g/m² Dupleks: 64 - 90 g/m²
 • Drukowanie dwustronne

 

 b) Niezbędne wymagania techniczne drukarki

 • Prędkość drukowania: 20 wydruków na minutę
 • Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
 • Interfejs: Standardowo: Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, USB2.0
 • Protokół sieciowy: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB

c) Niezbędne wymagania techniczne skanera:

 • Prędkość skanowania: Pełnokolorowe: Maksymalnie 10 oryginałów na minutę Czarno-białe: Maksymalnie 22 oryginałów na minutę
 • Rozdzielczość: Maksymalnie 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
 • Rozmiar oryginału: A5 - A4
 • Formaty wyjściowe: TIFF, PDF, JPEG
 • Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
 • Skanowanie do e-mail: SMTP, TCP/IP (IPv4)
 • Adresy odbiorców: Maksymalnie 100 na zadanie
 • Zapisane adresy odbiorców: Maksymalnie 150
 • Książka adresowa: Za pomocą LDAP lub lokalnie
 • Skanowanie do folderu: Przez SMB, FTP lub protokół NCP

4. Drukarka mono musi spełniać następujące parametry techniczne:

 • format: A4
 • rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi
 • szybkość drukowania mono: do 50 stron A4/min tryb norma
 • miesięczne obciążenie: do 225000 stron
 • czas wydruku pierwszej strony do sekund
 • automatyczny druk dwustronny
 • obsługiwane formaty nośników:
 • komunikacja ethernet - druk w sieci LAN

5. Przewidywana ilość dzierżawionego sprzętu:

- urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt.;

- urządzenia wielofunkcyjne z faxem – 1 szt.;

- drukarka mono – 1 szt.

W czasie trwania umowy ilość sprzętu może ulec zmianie, nie ma wpływu na opłaty wyszczególnione w punkcie IV niniejszego formularza.

Termin wykonania zamówienia :

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej  oferty

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną oraz zgodnością oferowanego sprzętu ze specyfikacją, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę netto oraz zgodnością oferowanego sprzętu ze specyfikacją. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

IV. Wymagania dotyczące kryteriów:

1.     Posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.      Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

V. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.     Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.

3.   Wykaz personelu świadczącego usługi w ramach realizacji zadania.

Dokumenty wymienione w pkt 2 mogą być złożone w formie oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.

VI. Składanie ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim – Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 11.

ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu w terminie do dnia 20.12.2016 godz. 15: 30 z dopiskiem:

OFERTA NA DZIERŻAWĘ I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH NA ROK 2017

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: Michał Michałaciuk, tel. 75 738 06 80, e-mail: admin@nowogrodziec.pl

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

VII. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w jego części, w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

VIII. Załączniki

DOCProjekt umowy 2016.doc (139,69KB)
DOCXzałącznik nr 1 - formularz oferty 2016.docx (20,98KB)
 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich