Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

                                                      Nowogrodziec, dnia 21 października 2016 r.

WK.6220.45.2016.OS           

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam,

że na wniosek Hydro-Tech Spółka z o.o. z siedzibą  w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Jacka Ruchała z dnia 13 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:” Budowa urządzenia wodnego tj. odbudowy studni głębinowej SW 3, umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności 88,0 m3/h znajdującego się na działce nr 234/2 obręb Parzyce w gminie Nowogrodziec, w obrębie istniejącego ujęcia, odległość 4,3 m oraz 7,85 m od eksploatowanych studni głębinowych SW i SW2”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, pokój nr 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a także § 3 ust. 1 pkt 70 i 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu  opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu i  uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych    od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Burmistrz

Robert Marek Relich