Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nowogrodziec, dnia 30 grudnia 2016 r.

WK.6220.45.2016.OS

 

            ZAWIADOMIENIE

         o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że 30 grudnia 2016 r. wydana została decyzja, znak: WK.6220.45.2016.OS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn:  „Budowa urządzenia wodnego tj. odbudowy studni głębinowej SW 3, umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności 88,0 m³/h znajdującego się na działce nr 234/2 obręb Parzyce w Gminie Nowogrodziec, w obrębie istniejącego ujęcia, odległość 4,3 m oraz 7,85 m od eksploatowanych studni głębinowych SW 1 i SW 2”.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3, parter w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl

oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy   ul. Rynek 1.

Burmistrz

Robert Marek Relich