Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

Nowogrodziec, dnia 22 grudnia 2016 r.

WK.6220.37.2016.6

 

            ZAWIADOMIENIE

         o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.85 ust.3  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że 22 grudnia 2016 r. wydana została decyzja, znak: WK.6220.37.2016.6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na zbieraniu złomu w granicach działki ewidencyjnej nr 190/5 – obręb Czerna.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3, parter w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1.

Burmistrz

Robert Marek Relich