Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi oględzin obiektów położonych na terenie Gminy Nowogrodziec

FN:3120.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie usługi  oględzin obiektów położonych  na terenie Gminy Nowogrodziec

 

I . Zamawiający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

                            NIP 612-10-37-376 ,  REGON 000529858

                            Tel. 75 7380674, Fax 75 7316416

              

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa o stanie technicznym obiektów położonych w miejscowości Nowogrodziec na działkach nr 335 i 337/6 obręb 1 Nowogrodziec o łącznej powierzchni 66794 m2, liczba budynków  20 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 6565 m2  w latach 2012 -2015

- zgodnie z art.197  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

  ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 613 j.t.)

Szczegółowy zakres zamówienia:

 1. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach wskazanych w pkt 1.
 2. Określenie stanu technicznego obiektów w dniu przeprowadzenia oględzin z opisem określenia powstania wad  technicznych w latach 2012 – 2015 .

III. Termin wykonania zamówienia – do 31.03.2017 r.

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa cena:  za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną zaoferowaną przez wykonawcę i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym  przez zamawiającego w postępowaniu.

najniższa cena , kryterium wagowe 100 %

V. Wymagania:

 1. Wykonawcą zamówienia może być:

  Osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wiedzę w zakresie przeprowadzenia dowodów z opinii w zakresie stanu technicznego budynków.

 2. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
 1. formularz ofertowy,
 2. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzenia  usługi.

  Wymagane dokumenty w zakresie pkt. 2.2) mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem  zamówienia powiększonej  o obowiązujący podatek VAT.

VII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:  Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  01.02.2017 r.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 

                                                                                                                                     z up. Burmistrza

                                                                                                                                    (-) Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza

Załączniki:

DOCXOFERTA.docx (12,37KB)