Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o rokowaniach

Burmistrz Nowogrodźca ogłasza rokowania na sprzedaż

obręb Gościszów    -  działka niezabudowana nr 280  o pow. 0,91 ha

                                -  działka niezabudowana nr 281  o pow. 0,43 ha

 

Nieruchomość o prostych liniach granic, położona w peryferyjnej strefie Gościszowa. Dojazd i dostęp do nieruchomości bezpośredni z drogi o nawierzchni utwardzonej. Teren podmokły z istniejącym zbiornikiem wodnym - dawnym odkrytym basenem, którego większa część położona jest na działce 280, a mniejsza na działce 281.Przez zbiornik  przepływa ciek wodny, doprowadzający wodę do basenu, rozdzielający nieruchomość na dwie działki. Stan techniczny elementów zbiornika bardzo zły, dno zbiornika gruntowe. Brak właściwego odpływu wody. Stan zużycia zbiornika uzasadnia rozbiórkę istniejących jeszcze elementów. Wokół zbiornika teren zalesiony i zakrzaczony tzw. samosiewką.        W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane budynki mieszkalne i gospodarcze, grunty budowlane oraz  rolne.

Nieruchomość bez obciążeń i wolna od zobowiązań

Księga Wieczysta  JG1B/00015019/4

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 35 Mw,ZP teren zainwestowania i zieleni parkowej.Uporządowanie zespołu zieleni wysokiej wokół zbiornika wodnego na dz. 280 i 281 z możliwością jego adaptacji na cele rekreacyjne.

Cena wywoławcza nieruchomości  do rokowań wynosi  81.000,00 zł netto (dz. 280  55.000,00 zł , dz. 281 26.000,00 zł)

Uwaga ! do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony 23% podatek Vat

Na sprzedaż nieruchomości w dniach 10.06.2016r., 12.08.2016r. ,28.10.2016r.i 12.01.2017r. zostały przeprowadzone odpowiednio I,, II, III i IV  przetarg ustny  nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach  należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Rokowania Gościszów dz. 280 i 281”  w biurze podawczym  Urzędu Miejskiego  przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter pokój nr 11)  najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym  terminem rokowań tj. do dnia 13.03.2017r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach  powinno zawierać :

  1. imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  zgłaszającym osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń;       
  4. proponowaną cenę (zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza), i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach)
  5. własnoręczny podpis;

      Do zgłoszenia należy  dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone  w dniu 16.03.2017r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie najpóźniej  do dnia 10.03.2017r. na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 zaliczki w kwocie 8.100,00 zł., w treści wpłaty należy wpisać ,,Zaliczka do rokowań na sprzedaż działek nr 280 i 281 w Gościszowie’’ Zaliczka podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, a wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona  na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość , a w przypadku  uchylenia się od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi stanowi zabezpieczenie kosztów

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej

Burmistrzowi Nowogrodźca przysługuje prawo zamknięcia rokowań, bez ustalenia  nabywcy  nieruchomości.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu rokowań oraz zgłoszenie udziału w rokowaniach  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem  75 7380676.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich