Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

    Nowogrodziec,  dnia 21 lutego 2017 r.

WK.6220.3.2017.OS

Obwieszczenie

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 73 ust.1 oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2016 r., poz.353 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. ul. Kaolinowa 35, 59-730 Nowogrodziec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża piaskowców „Maria III” oraz budowie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w dawnym wyrobisku eksploatacyjnym „Maria II” w Nowogrodźcu, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 pkt 27a, pkt 49 oraz § 3 ust.1 pkt 40a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 71).

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Nowogrodźca.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegającego na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacja sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, parter – pokój nr 3 w godz. od 7.30 do godz. 15.30.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu www.nowogrodziec.pl w zakładce ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza