Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną.

                                                                                                                                                                Wykonawcy

Zmiany w załącznikach do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury     i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzając następujące zmiany:

1. § 6 pkt. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  otrzymuje następującą treść: Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie maksymalnie trzech faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz na kwartał, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót oraz faktury końcowej na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest również przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty

2. § 6 pkt. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  otrzymuje następującą treść:  Podstawą do wystawienia faktury końcowej (zawierającej minimum 8% oraz maksimum 10 % wynagrodzenia należnego wykonawcy) będzie końcowy protokół odbioru zawierający wszystkie protokoły badań, prób, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty, pozytywne protokoły z rozruchu instalacji itd. zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia podpisany przez Inspektora Nadzoru wiodącego i Inspektorów branżowych, Kierownika budowy i kierowników robót branżowych i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wraz projektami powykonawczymi oraz dokumentacją geodezyjną, mapą powykonawczą (jeśli będą wymagane) oraz dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców jeżeli występują przy realizacji umowy. Wykonawca przygotuje dokumenty wynikające z treści art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm). Płatność za rozliczenie końcowe- fakturę końcową VAT nastąpi w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

3. Zapis oznaczony  ** w harmonogramie rzeczowo –finansowym stanowiącym załącznik nr 9  do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie :  kwota ostatniej faktury VAT brutto wynosi minimum 8% oraz maksimum 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zmiany uwzględniają zapisy art. 143 a ust 1 - 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

W załączeniu Zamawiający udostępnia zmienioną wersję załącznika nr 2 i załącznika nr 9 do SIWZ.

Treść ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

                                                                                                                                                                      Zatwierdził

                                                                                                                                                               Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                    Robert Relich

Załączniki:

PDFwzór umowy załacznik nr 2 - po zmianach.pdf
DOCXHARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - po zmianach.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-03-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  02-03-2017 11:27
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 286
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×