Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego

Strona archiwalna

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizacje zadania:

Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Nowogrodziec wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS.

 

Gmina Nowogrodziec

Ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP 612-16-36-266

REGON 230821581

 

I. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące

- posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ukończył z należytą starannością realizację:

 1. audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego obejmującego łącznie co najmniej 1700 opraw zlokalizowanych na obszarze zurbanizowanym w ramach nie więcej niż dwóch (2) zamówień,
 2. co najmniej dwóch (2) zamówień polegających, lub mających w zakresie usługę na wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany (Zgodnie z art. 648 par. 2 k.c. wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja projektowa stanowi część składową umowy o roboty budowlane. Dokumentacja projektowa to przede wszystkim projekt budowlany, który jest głównym dokumentem dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę.) dla budowy, rozbudowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego w danej miejscowości w technologii LED, na nie mniej niż 100 pkt świetlnych każda,
 3. co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego, lub mającego w zakresie usługę pomiarów iluminacji oświetlenia dróg zgodnych z normą PN-EN 13201 cz. IV,
 4. co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego, lub mającego w zakresie usługę inwentaryzacji sieci oświetleniowej, opracowanej w formie cyfrowej Bazy Danych obiektów w systemie GIS.

II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie inwentaryzacji sieci oświetlenia drogowego wraz z bazą danych obiektów oświetlenia,
 2. Opracowanie audytu efektywności energetycznej sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowogrodziec oraz analizy danych zebranych w wyniku inwentaryzacji,
 3. Przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzech wariantów modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy zawierających: obliczenia fotometryczne, analizę finansową oraz techniczną;
 4. Przygotowanie wstępnej dokumentacji określającej możliwości i kierunki rozwoju systemu oświetlenia w celu doświetlenia całego obszaru Gminy; Sporządzenie zestawienia kosztów wykonania doprojektowanych punktów świetlnych w poszczególnych miejscowościach wg obwodów.
 5. Asystę techniczno-ekonomiczną w okresie objętym rękojmią.

Opracowaniem objętych będzie ok. 1.743 szt. (+/- 10%) punktów świetlnych oraz ok. 100 (+/- 5%) punktów poboru energii elektrycznej. Inwentaryzacja winna obejmować całość oświetlenia drogowego w gminie, również punktów świetlnych montowanych na istniejących liniach napowietrznych nN Tauron Dystrybucja S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień):

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Dodatkowe przedmioty:

71314300-5 – usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej.

III.  Kryteria wyboru oferty: CENA 100%

IV. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, potwierdzających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz powinien obejmować usługi w ilości i o zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania stawianych warunków, w szczególności usługi o zakresie odpowiadającym określonym wymaganiom.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem  zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

VII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§  1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§  2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia: 31 marca 2017 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. Nr 11 (z opisem: Oferta na Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Nowogrodziec wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS). Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03 kwietnia 2017 r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Stanisław Żółtański Naczelnik Wydziału Komunalnego, tel. 757380697 e-mail: s.zoltanski@nowogrodziec.pl;
 2. Monika Rosińska Referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, tel. 757380695 e-mail: m.rosinska@nowogrodziec.pl.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

XI. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:

 1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

 

 Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1 do zaproszenia.docx (21,51KB)
DOCformularz ofertowy - oświetlenie.doc (35,50KB)