Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna

Nowogrodziec, dnia 14 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna

400 kV Mikułowa - Czarna

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejskiej w Nowogrodźcu Uchwały Nr XXVIII/198/16 z dnia
21 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić
na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca   

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2017
  przez: Mirosław Rutyna
 • opublikowano:
  14-03-2017 11:49
  przez: Justyna Mrozińska
 • zmodyfikowano:
  14-03-2017 11:49
  przez: Justyna Mrozińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 193
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×