Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność lobbingowa

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową JPEGdziałalnosc lobbingowa 2016.jpeg (58,31KB)
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową   JPEGlobbing_02.2017..jpeg (44,91KB)
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w roku 2018 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową PDFlobbing2018.pdf (161,85KB)
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową PDFdziałalność lobbingowa 2019.pdf (168,45KB)
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w roku 2020 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową PDFlobbing 2020.pdf (170,25KB)
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w roku 2021 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową PDFlobbing2021.pdf (164,42KB)
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w roku 2022 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową PDFlobbing 2022.pdf (162,91KB)
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w roku 2023 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową PDFlobbing 2023.pdf (304,94KB)
   

 

Zarządzenie nr  115/2016
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 07 września  2016 r.

w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, ze zm.) Burmistrz Nowogrodźca

zarządza, co następuje:
§ 1.

Zarządzenie określa:

 1. sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, zwanego dalej „Urzędem", wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
 1. zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz
 2. czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej „rejestrem";
 1. sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. koordynatorze - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy i Miasta Nowogrodźca;
 2. pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu;
 3. podmiocie - należy przez to rozumieć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
 4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

§ 3.

Wystąpienia podmiotów kierowane do Urzędu mogą mieć formę:

 1. zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały lub projektem zarządzenia;
 2. propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie ze wskazaniem przedmiotu spotkania.

§ 4.

 1. Wpływające do Urzędu wystąpienie, o którym mowa w § 3, jest przekazywane do koordynatora.
 2. Pracownicy są obowiązani do przekazywania wszelkich informacji dotyczących wystąpień podmiotów.
 3. Koordynator dokonuje rejestracji wystąpienia, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6.
 4. Do wystąpienia, o którym mowa w § 3, podmiot dołącza:
 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru;
 2. oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje zawodową działalność lobbingową;
 3. w przypadku gdy podmiot działa na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców   w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej;
 4. w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez osobę umocowaną - pełnomocnictwa do złożenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu w Urzędzie wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
 1. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, stosuje się przepisy ustawy.
 2. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, koordynator występuje o uzupełnienie braków wyznaczając podmiotowi termin nie dłuższy niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację podmiotu z wystąpienia.

§ 5.

Koordynator przekazuje niezwłocznie do pracownika zajmującego się informacją publiczną informację o wystąpieniu podmiotu wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia, w celu udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowogrodziec.

§ 6.

W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu przez pracownika zajmującego się informacją publiczną również na stronie internetowej Urzędu.

§ 7.

 1. Wystąpienie wymagające udzielenia podmiotowi pisemnej odpowiedzi jest przekazywane przez koordynatora do właściwych merytorycznie pracowników Urzędu w celu jego rozpatrzenia.

§ 8.

 1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie zawierającego wskazania przedmiotu spotkania, koordynator zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie.
 2. Koordynator ustala w uzgodnieniu z pracownikiem termin spotkania, z zastrzeżeniem ust. 1.
 3. Przyjęcia podmiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez koordynatora, w dniach pracy urzędu oraz w godzinach od 7.30 do 15.30, w obecności pracownika.

§ 9.

 1. Ze spotkania z podmiotem pracownik sporządza notatkę służbową.
 2. Notatka służbowa zawiera, w szczególności:
 1. datę spotkania;
 2. imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu;
 3. określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
 4. podpis pracownika sporządzającego notatkę.

§ 10.

 1. Koordynator prowadzi rejestr wystąpień podmiotów.
 2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności:
 1. imię i nazwisko albo firmę podmiotu;
 2. wzmiankę o zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których wykonywana jest zawodowa działalność lobbingowa;
 3. termin i formę wystąpienia;
 4. informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie;
 5. informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy.

§ 11.

 1. Koordynator opracowuje do końca lutego każdego roku, informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 1. określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
 2. wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
 3. określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Urzędzie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
 4. określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
 1. Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich