Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dot. ogłoszenia o zamówieniu pn.: Budowa skateparku w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

ZP.271.7.2017                                                                                                                                                             Wykonawcy

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa skateparku w Nowogrodźcu ”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) oferent złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich urządzeń skateingowych z wysokiej klasy betonu ? Urządzenia wykonane z betonu zapewniają dłuższą żywotność całego obiektu oraz są bardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych (innymi słowy trwalsze od sklejkowych), ponadto ograniczają emisje hałasu powodowanego użytkowaniem oraz nie poddają się aktom wandalizmu w takim stopniu jak wykonane z drewna/sklejki

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich urządzeń skateingowych z wysokiej klasy betonu, pod warunkiem zachowania wymiarów i funkcji zaprojektowanych urządzeń oraz potwierdzenia, że wykonane w tej technologii urządzenia posiadają parametry techniczne nie gorsze od założonych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2.

 Czy Zamawiający będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.) ?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku, wydanych przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp. ?

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów zgodności z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami, na urządzenia skateparku, np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.

Z zapisów ogłoszenia i SIWZ wynika, że w zakresie do wykonania jest m. in. zagospodarowanie terenów zielonych. W Opisie technicznym (s. 19 i 20) są także zapisy: - „(…) - trawa z rolki 1 638,65 m2”, - „1.3.6. Pozostałe tereny zielone. Pozostałe tereny zielone na terenie działki należy wypielęgnować, wykosić trawę, dokonać cięć sanitarnych drzew zgodnie z zaleceniami Inwestora, w razie konieczności dołożyć trawy w rolce.” Jednak w przedmiarze nie ma pozycji odnoszących się do tych zapisów.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w zakresie do wykonania są w/wym. prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz trawa z rolki i należy je ująć w cenie ryczałtowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie do wykonania są prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz trawa z rolki i należy je ująć w cenie ryczałtowej. Pozostałe tereny zielone na terenie działki uszkodzone przy robotach ziemnych i sprzęt budowlany w trakcie robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez ułożenie trawnika z rolki , wykoszenie i pielęgnacje.

W STWiOR jest następujący zapis: „Wykonawca musi oddelegować brygadę montażową, posiadającą zestaw niezbędnych narzędzi, aby sprawnie i dokładnie zainstalować skatepark. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady montażowej musi posiadać doświadczenie w budowie obiektów tego typu, co musi potwierdzić przedstawieniem dokumentów potwierdzających przeprowadzenie co najmniej 5 podobnych realizacji skateparków w ostatnich 5 latach.”

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający będzie wymagał (wraz ze złożeniem oferty lub na wezwanie) wykazania osoby kierownika brygady montażowej lub kierownika instalacji z doświadczeniem przy montażach elementów skateparku (np. przedstawiając certyfikaty instalacji potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 5 montaży elementów skateparku  w ostatnich 5 latach) ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga wskazania kierownika brygady montażowej lub kierownika instalacji z doświadczeniem przy montażach elementów skateparku.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.

                                                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                   Robert Marek Relich