Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dot. zaproszenia do składania oferty na realizację zadania pn. " Wykonanie audytu iefektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego..."

Strona archiwalna

 

Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi dot. zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Nowogrodziec wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS.

Oferent złożył Zamawiającemu następujące pytania dotyczące warunków udziału w postępowaniu pkt. I b /wykazanie ukończenia z należytą starannością realizację co najmniej dwóch zamówień polegających lub mających w zakresie usługę na wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany – dla budowy, rozbudowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego w danej miejscowości w technologii LED, na nie mniej niż 100 pkt świetlnych każda/.

 

Pytanie 1.

Czy powyższa dokumentacja miała stanowić podstawę opracowania do wniosku na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykazania, że wykonana dokumentacja projektowa stanowiła podstawę opracowania do wniosku na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

Pytanie 2.

W jaki sposób organ wymaga wykazania, iż opracowana dokumentacja była dokumentacją projektową – projektem budowlanym spełniającym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia     2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego?

Odpowiedź:

Dowodem potwierdzającym wykonane usługi na wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego może być poświadczenie należytego wykonania usługi wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana.

Pytanie 3.

Czy potwierdzenie, iż opracowana dokumentacja została zakończona pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem jest wystarczające?

Odpowiedź:

Dowody potwierdzające realizację usługi na wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany powinny wskazywać, czy usługa została wykonana należycie.

Pytanie 4.

Czy w zakresie powyższego parametru są wymagane bezpośrednie referencje od inwestora potwierdzające, że dana dokumentacja finalnie posłużyła do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga wykazania, że wykonana dokumentacja projektowa stanowiła podstawę opracowania do wniosku na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

Treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmian

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich