Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze do pobrania

Zakup węgla

PDFWniosek_o_zakup_węgla.pdf (74,00KB)

PDFKlauzula_RODO_wniosek_o_zakup_węgla.pdf (582,19KB)

Urząd Stanu Cywilnego

PDFWniosek o odpis Aktu Urodzenia; Aktu Małżeństwa; Aktu Zgonu.pdf (709,74KB)
PDFWniosek o zmianę imienia i nazwiska.pdf (727,57KB)

świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

PDFwniosek 01.pdf (1,40MB)
 

Ewidencja ludności

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf (1,45MB)
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf (1,39MB)
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (1,05MB)
PDFZgłoszenie wyjazdu poz granice Rzecypospolitej Polskiej.pdf (1,15MB)
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (1,14MB)
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (1,04MB)
PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (1,70MB)
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf (1,49MB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na wielojęzycznym forzmularzu.pdf (439,07KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.pdf (572,50KB)

PDFKlauzula Informacyjna - Ewidencja ludności.pdf (466,31KB)

 

Rejestr wyborców

PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.pdf (203,64KB)

PDFKlauzula informacyjna - Rejestr wyborców.pdf (509,54KB)

 

Sprawy wojskowe

PDFWniosek o wypłatę świadczenia za odbyte ćwiczenia wojskowe.pdf (213,98KB)
PDFZaświadczenia do zakładu pracy i z prowadzenia działalności gospodarczej.pdf (816,20KB)

PDFKlauzula informacyjna - Sprawy wojskowe.pdf (511,30KB)

 

Działalność gospodarcza

Wnioski dostępne na stronie:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

PDFKlauzula informacyjna - CEIDG.pdf (328,80KB)

 

Dowody osobiste

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.PDF (299,32KB)
PDFzgłoszenie kradzieży tożsamości nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych.PDF (335,46KB)
PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf (1,33MB)
PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf (0)

DOCXKlauzula informacyjna RODO - Dowody Osobiste.docx (18,71KB)
 

 

Rejestr danych kontaktowych

PDFWniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych.PDF (907,58KB)


DOCXKlauzula informacyjna RODO - Rejestr Danych Kontaktowych.docx (19,19KB)
 

 

Organizacje pozarządowe

DOCX1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (51,88KB)
DOCX2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx (36,43KB)
DOC3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.doc (91,50KB)
DOCX4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (31,58KB)
DOCX5. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania publicznego.docx (14,90KB)
DOCX6. Aktualizacjia kosztorysu realizacji zadania publicznego.docx (15,52KB)
DOCXInstrukcja wypełnienia oferty.docx (43,10KB)
DOCXOświadczenie członka - wolontariusza.docx (17,56KB)
DOCZobowiązanie oferenta - wzór.doc (24,00KB)

 

Sprzedaż napojów alkoholowych

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (375,45KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (katering).pdf (416,88KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.pdf (209,46KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.pdf (426,52KB)

PDFKlauzula informacyjna - Sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (323,41KB)

 

Obiekty noclegowe

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.pdf (378,98KB)
PDFZałącznik nr 1 - Opis obiektu.pdf (245,99KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów.pdf (233,77KB)

PDFKlauzula informacyjna - Obiekty noclegowe.pdf (235,05KB)

 

Rejestr Instytucji Kultury

PDFWniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury.pdf (363,30KB)
PDFWniosek o zmianę wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury.pdf (359,28KB)

 

Zgromadzenia

PDFZawiadomienie o zgromadzeniu.pdf (196,09KB)

PDFKlauzula informacyjna - Zgromadzenia.pdf (323,23KB)

 

Materiały pirotechniczne

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych.pdf (542,04KB)

PDFKlauzula informacyjna - Materiały pirotechniczne.pdf (234,35KB)

 

Informacja publiczna

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (137,45KB)
 

Oświadczenia majątkowe

RTFOświadczenie majątkowe - radny.RTF (107,37KB)
PDFOświadczenie majątkowe - radny.pdf (58,30KB)
PDFOświadczenie majątkowe - wójt....pdf (60,08KB)
RTFOświadczenie majątkowe - wójt....rtf (105,45KB)

 

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

PDFDeklaracja o wysokości dochodów.pdf (192,84KB)
PDFWniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.pdf (732,27KB)
PDFWniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (1,08MB)
PDFWniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.pdf (507,01KB)
PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (1,34MB)

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego 2022.pdf (590,74KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf (1,14MB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.pdf (1,21MB)
PDFWniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (192,89KB)

 

Działki przeznaczone na cele warzywnicze

PDFWniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (992,49KB)
PDFWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (996,49KB)
PDFWniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (986,62KB)

 

Podatki i opłaty lokalne

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne pod adresem: 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

PDFWniosek o ulgę nabycia.pdf (113,34KB)
PDFWniosek o zaliczenie nadpłaty na inne konto.pdf (790,41KB)
PDFWniosek o zwrot nadpłaty.pdf (788,64KB)
 

PDFWniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.pdf (190,00KB)
PDFKlauzula informacyjna - do wniosku o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki.pdf (322,89KB)

PDFWniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.pdf (1,41MB)
 

Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego

DOCXDodatkowe oświadczenie dla osób prawnych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.docx (14,70KB)
DOCXOświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.docx (12,77KB)
PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej 1.pdf (878,45KB)
PDFFormularz informacyjny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (375,69KB)
PDFKlauzula informacyjna - do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf (407,61KB)

 

Formularze przy ubieganiu się o pomoc publiczną i pomoc de minimis

PDFFormularz informacji - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie.pdf (25,29KB)
PDFFormularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf (661,24KB)
PDFOświadczenie.pdf (1,81MB)

 

Formularze z zakresu drogownictwa

PDFWniosek na zajęcie pasa drogowego.pdf (431,42KB)
PDFWniosek o ustawienie reklamy.pdf (257,80KB)
PDFWniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.pdf (779,95KB)

 

Planowanie przestrzenne

PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m p.z.p.pdf (488,83KB)
PDFWniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.pdf (327,35KB)
PDFWniosek o zaświadczenie o zgodności z m.p.z.p.pdf (390,21KB)
PDFwniosek o utworzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego.pdf (124,64KB)
 

 

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

PDFZgloszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_sciekow.pdf (599,64KB)
PDFKlauzula informacyjna - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf (325,96KB)

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFDeklaracja - 2021.pdf (761,20KB)

PDFZałącznik O.pdf (550,44KB)
PDFZałącznik W.pdf (502,60KB)

PDFObjaśnienie, jak uzupełnić deklarację - gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (315,65KB)
 

PDFWniosek o zliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).pdf (326,53KB)
 

 

Zezwolenia i zgłoszenia

PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zwierzętami.pdf (293,97KB)

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych lub osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (303,41KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf (281,44KB)
DOCXzgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx (16,12KB)
DOCXwniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewow.docx (17,49KB)
PDFOświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.pdf (342,52KB)
PDFKlauzula informacyjna - Usunięcie drzewa.pdf (503,71KB)
PDFKlauzula informacyjna - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zwierzętami.pdf (328,99KB)

 

Wyroby zawierające azbest

DOCXInformacja o wyrobach zawierających azbest.docx (14,11KB)
DOCXInwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (16,16KB)
DOCXOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (17,75KB)

Inne

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa.docx (13,00KB)

Dieta dla męża zaufania

PDFwniosek - dieta mąż zaufania.pdf (116,99KB)