Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Formularze do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego

PDFWniosek o odpis Aktu Urodzenia; Aktu Małżeństwa; Aktu Zgonu.pdf
PDFWniosek o zmianę imienia i nazwiska.pdf

Ewidencja ludności

PDFDruk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
PDFDruk zgłoszenia pobytu czasowego.pdf
PDFDruk zgłoszenia pobytu stałego.pdf
PDFDruk Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niz 6 miesięcy.pdf
PDFDruk Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
PDFDruk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf
PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na wielojęzycznym forzmularzu.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.pdf

PDFKlauzula Informacyjna - Ewidencja ludności.pdf

Rejestr wyborców

PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Rejestr wyborców.pdf

Sprawy wojskowe

PDFWniosek o wypłatę świadczenia za odbyte ćwiczenia wojskowe.pdf
PDFZaświadczenia do zakładu pracy i z prowadzenia działalności gospodarczej.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Sprawy wojskowe.pdf

Działalność gospodarcza

Wnioski dostępne na stronie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

PDFKlauzula informacyjna - CEIDG.pdf

Dowody osobiste

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - edytowalny.pdf
DOCXWniosek o wydanie dowodu osobistego (od 12.01.2020).DOCX
PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf

Organizacje pozarządowe

DOCX1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx
DOCX2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx
DOC3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.doc
DOCX4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx
DOCX5. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania publicznego.docx
DOCX6. Aktualizacjia kosztorysu realizacji zadania publicznego.docx
DOCXInstrukcja wypełnienia oferty.docx
DOCXOświadczenie członka - wolontariusza.docx
DOCZobowiązanie oferenta - wzór.doc

Sprzedaż napojów alkoholowych

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (katering).pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

Obiekty noclegowe

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Opis obiektu.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Obiekty noclegowe.pdf

Rejestr Instytucji Kultury

PDFWniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury.pdf
PDFWniosek o zmianę wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury.pdf

Zgromadzenia

PDFZawiadomienie o zgromadzeniu.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Zgromadzenia.pdf

Materiały pirotechniczne

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Materiały pirotechniczne.pdf

Informacja publiczna

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
 

Oświadczenia majątkowe

RTFOświadczenie majątkowe - radny.RTF
PDFOświadczenie majątkowe - radny.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - wójt....pdf
RTFOświadczenie majątkowe - wójt....rtf

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

PDFDeklaracja o wysokości dochodów.pdf
PDFWniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.pdf
PDFWniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf
PDFWniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.pdf
PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.pdf
PDFWniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf
 

Działki przeznaczone na cele warzywnicze

PDFWniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf
PDFWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf
PDFWniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf

Podatki i opłaty lokalne

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

PDFWniosek o ulgę nabycia.pdf
PDFWniosek o zaliczenie nadpłaty na inne konto.pdf
PDFWniosek o zliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.pdf
PDFWniosek o zwrot nadpłaty.pdf
 

PDFWniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.pdf
PDFKlauzula informacyjna - do wniosku o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki.pdf

Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego

PDFDodatkowe oświadczenie dla osób prawnych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf
PDFFormularz informacyjny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf
PDFOświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf
PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

PDFKlauzula informacyjna - do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.pdf

Formularze przy ubieganiu się o pomoc publiczną i pomoc de minimis

PDFFormularz informacji - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie.pdf
PDFFormularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
PDFOświadczenie.pdf

Planowanie przestrzenne

PDFWniosek na zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFWniosek o ustawienie reklamy.pdf
PDFWniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.pdf
PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.pdf
PDFWniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.pdf
PDFWniosek o zaświadczenie o zgodności z m.p.z.p.pdf
PDFWniosek o zmiany w m.p.z.p.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2017
  przez: Michał Michałaciuk
 • opublikowano:
  03-04-2017 09:02
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  26-03-2020 14:23
  przez: Szymon Ładocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 3433
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl