Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 075-145338
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 1. Nazwa i adresy

Gmina Nowogrodziec

REGON 230821581

ul. Rynek 1

Nowogrodziec

59-730

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Jaworska

Tel.: +48 757380660

E-mail:

Faks: +48 757316416

Kod NUTS: PL515

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.nowogrodziec.pl

 1. Wspólne zamówienie
 2. Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.nowogrodziec.pl/345/404/zamowienia-publiczne.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 1. Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
 2. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot

 1. Wielkość lub zakres zamówienia
 1. Nazwa:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Numer referencyjny: ZP.271.8.2017

 1. Główny kod CPV

90533000

 1. Rodzaj zamówienia

Usługi

 1. Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z: odbieraniem odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają

odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, utworzeniem, prowadzeniem i odbiorem odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym problematycznych (PSZOK), zgodnie z zapisami pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia;transportem wszystkich odebranych odpadów komunalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym problematycznych (PSZOK) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu, w celu dalszego ich zagospodarowania. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne położone na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 1. Szacunkowa całkowita wartość
 2. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 1. Opis
 1. Nazwa:
 2. Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

 1. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowości w Gminie Nowogrodziec: Czerna, Gierałtów, Godzieszów, Gościszów, Kierżno,Milików,Nowa Wieś, Kol. Bieniec,Nowogrodziec,Parzyce,Wykroty,Zebrzydowa,Zagajnik,Zabłocie,

 1. Opis zamówienia:

Szczegółowe zestawienie miejscowości z wykazem ilości nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, wielolokalowych, w tym mieszanych (część zamieszkała, część niezamieszkała) i niezamieszkałych oraz liczby mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do OPZ. W trakcie realizacji usługi dane podlegały będą aktualizacji przez Zamawiającego. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec obejmuje odbiór umieszczonych w pojemnikach lub workach (niezależnie od ilości zgromadzonych w nich odpadów) następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 1. odpady komunalne zmieszane
 2. odpady komunalne posortownicze , zgodnie z definicją zawartą w Uchwale nr XXXVI/241/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 3. odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające m.in. frakcje: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła
 4. meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, choinki, odzież
 5. odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych: ampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.),akumulatory,baterie,oleje przepracowane (silnikowe, hydrauliczne, itp.),filtry olejowe, paliwowe i powietrzne,lekarstwa przeterminowane,środki ochrony roślin,rozpuszczalniki,farby i lakiery,zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady budowlane i rozbiórkowe
 6. odpady ulegające biodegradacji
 7. przeterminowane leki

Usługa odbierania odpadów komunalnych musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Nowogrodziec w kontekście odbioru odpadów komunalnych:

 1. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy według ewidencji ludności - 15 044 osób (stan na 31.03.2017 r.);
 2. szacunkowa, realna liczba mieszkańców zamieszkałych wynosi ok. 12308 osób
 3. powierzchnia 176,29 km2;
 4. liczba nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w roku 2017, tj. budynków wielolokalowych, w których znajduje się co najmniej jeden lokal zamieszkały oraz budynków jednorodzinnych wynosi: 3588;
 5. liczba nieruchomości niezamieszkałych w roku 2017 objętych przedmiotem zamówienia wynosi: 185. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. odbieranie posortowniczych lub zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z ich dostarczeniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu;
 2. organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów wraz z ich odbiorem i ich dostarczeniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu;
 3. odbieranie odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z ich dostarczeniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu;
 4. zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych;
 5. zapewnienie świadczenia usługi mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na odpady komunalne w ramach zamówienia;
 6. obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 7. opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
 8. zapewnienie Zamawiającemu dostępu do danych z systemu GPS monitorującego ruch pojazdów wykorzystywanych przez Wykonawcę do wykonywania usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.

W trakcie realizacji usługi możliwa jest zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców oraz zmiany adresowe. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia.

 1. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 1. Szacunkowa wartość
 2. Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2017 Koniec: 30/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 1. Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 2. Informacje o opcjach

Opcje: nie

 1. Informacje na temat katalogów elektronicznych
 2. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 1. 2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w pozostałych załącznikach, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 1.  1)      Warunki udziału
 1. Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

 1. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca , o którym mowa w art. 9b ust.

4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej w zakresie odpadów o kodach:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,15 01 06,15 01 07,15 01 09,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02,20 01 08,20 01 10,20 01 11,20 01 13*,20 01 19*,20 01 21*,20 01 23*,20 01 26*,20 01 27*,20 01 28, 20 01 31* , 20 01 32, 20 01 33*, 16 06 02 lub 16 06 03,20 01 35*,20 01 36,

20 01 23 i 20 01 35,20 01 38,20 01 39,20 01 40,20 01 41,20 01 80,20 01 99,20 02 01,20 02 02,20 02 03,20 03 01,20 03 02,20 03 03,20 03 06,20 03 07, 20 03 99.

 1. posiada ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ, co najmniej w zakresie odpadów o kodach, o których mowa powyżej lub posiada wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016.1987 ze zmianami);
 2. posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2016. 1987 ze zmianami) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy;
 3. posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi odbioru/wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do prowadzenia działalności, zamawiający żąda od wykonawcy:

 1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca;
 2. zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, co najmniej w zakresie odpadów o kodach, o których mowa w punkcie 1.1 lit. a lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016.1987 ze zmianami);
 3. wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 4. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zaświadczenie.
 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 500 000,00 PLN,
 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 800 000,00PLN.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda od wykonawcy:

 1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
 2. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

MI.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

 1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 5000 Mg/ rok.
 2. dysponuje wyposażeniem niezbędnym w celu wykonania zamówienia publicznego: pojazdami, pojemnikami, kontenerami i bazą magazynowo - transportową zgodnie w wymaganiami określonymi szczegółowo w SIWZ. Śmieciarki bezpylne/pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych/ pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,Samochód do mycia i dezynfekcji pojemników,Samochód typu hakowiec, bramowiec, ciężarowy, mobilny rozdrabniacz odpadów gabarytowych, samochód do zbierania odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym,pojemnikami do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych w systemie zbiorowym dla poszczególnych frakcji odpadów, pojemniki do zbierania posortowniczych/ zmieszanych odpadów komunalnych,Kontenery o poj. 7-10 m3 do zbierania odpadów posortowniczych lub zmieszanych,pojemniki do zbierania bioodpadów,kontenery i pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych, Kontenery i pojemniki do zbiórki odpadów budowlanych i remontowych oraz inne opisane w OPZ.
 3. dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

co najmniej 1 osobą posiadającą kompetencje zawodowe w drogowym transporcie rzeczy - pełniąca funkcję nadzoru w zakresie transportu odpadów, posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w powyżej wskazanym zakresie,

minimum 1 osobą nadzoru posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,

co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych (ładowaczy odpadów), co najmniej 7 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień w niezbędnym zakresie do realizacji przedmiotu zamówienia w tym co najmniej 4 osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te

usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,

 1. wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IM.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 1. Warunki dotyczące zamówienia
 1. Informacje dotyczące określonego zawodu
 2. Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za każdy kwartał świadczenia usługi / miesiąc świadczenia usługi**, w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będą raporty miesięczne/będzie raport miesięczny** zaakceptowane przez Zamawiającego w terminie wynikającym z § 6 ust. 3-4 umowy oraz kwartalny/miesięczny** protokół odbioru usługi, o którym mowa § 6 ust. 5-6 umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy zostanie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. **Zamawiający może zmienić częstotliwość rozliczeń z Wykonawcą z kwartalnych na miesięczne, począwszy od stycznia 2018 roku oraz w kolejnych latach obowiązywania niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych w umowie.

 1. Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia Sekcja IV: Procedura

 1. 1)       Opis
 1. 1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta
 1. 1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
 1. 1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
 1. 1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
 1. 1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 1. 2)       Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/05/2017 Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2017 IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/05/2017 Czas lokalny: 09:30 Miejsce:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, Sala ślubów na parterze,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający poda również informację dotyczące poszczególnych ofert, odnoszące się bezpośrednio do kryteriów oceny ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)     Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne VI.3)          Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

 1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
 2. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
 3. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp.

 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio/podstawowe-informacje-o-kio VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g prawo zamówień publicznych VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio/podstawowe-informacje-o-kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13/04/2017

 

Załączniki:                                                                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                       Robert Relich