Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja roczna 2016

Wykonanie budżetu za 2016 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2016 rok - PDFzał. 1 opisówka 2016.pdf

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok - PDFzał. 2 dochody.pdf

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok - PDFzał. 3 wydatki.pdf

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2016 rok - PDFzał. 4 majątkowe.pdf

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 rok  - PDFzał. 4a - środki niewyg.za 2015.pdf

 Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2016  rok -  PDFzał. 5 przychody i rozchody.pdf             

Plan i wykonanie za  2016 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych -  PDFzał. 6 doch własne.pdf                             

Plan i wykonanie za   2016 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  - PDFzał. 7 GFOŚ.pdf

Plan i wykonanie za 2016 rok dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego - PDFzał. 8 przystanki.pdf

Plan i wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2016 rok - PDFzał. 9 opłaty za gospodarowanie.pdf

Plan i wykonanie za 2016 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania programów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii – PDFzał. 10 profilaktyka.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków  z zakresu administracji  rządowej – wykonanie za 2016 rok – PDFzał. 11 dotacje zlecone.pdf

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy  za 2016 rok - PDFzał. 11a dotacje na własne 1.pdf

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za  2016 rok - PDFzał. 11b - porozumienia.pdf

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2016  rok  - PDFzał. 12 dotacje dla publicznych.pdf

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2016  rok - PDFzał. 12a dotacje dla niepublicznych.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia   2016  roku  z podziałem na jednostki oświatowe wykonujące zadanie  - PDFzał. 13 jednostki oświatowe-2016.pdf

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2016 roku - PDFzał. 13a-ośw.pdf

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok - PDFzał. 14 fundusz sołecki.pdf

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2016 rok - PDFzał. 15 młodociani.pdf

Wykonanie budżetu za 2016 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2016 rok - część opisowa - PDFzałącznik nr 16 opis.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDFzał 17 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016.pdf

Wykaz  przedsięwzięć do WPF - PDFzał nr 18 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

  Wykonanie budżetu za 2016 r. III część

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDF1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2016.pdf

Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – zbiorczo - PDF2. ST - wartośćiowo tab. nr 1 - 2016.pdf

Wartość brutto, umorzenia, wartość netto majątku trwałego - zbiorczo - PDF3.ST wartościowowg grup - tab.nr 2 - 2016.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego - zbiorczo - PDF4. ST - ilościowo - tab. nr 3-2016.pdf