Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia

 oceny oddziaływania na środowisko

 

Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art. 49, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust.1 i 4, art. 64 ust.1 pkt 1, art. 66 i art. 68 ustawy                    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.), a także  § 2 ust. 1 pkt 27 lit.”a” oraz pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 31 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy Kopalni Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Kaolinowej 35, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża piaskowców „Maria III” oraz budowie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w dawnym wyrobisku eksploatacyjnym „Maria II” w Nowogrodźcu, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, wydane zostało postanowienie nr WK.6220.3.2017.OS z dnia 08 maja 2017 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – wykonania  raportu oddziaływania na środowisko. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu – Wydział  Komunalny, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek – piątek od 730 do 1530 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na  stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu  ul. Rynek 1.

 

z up.Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza