Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1817, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/206/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

OGŁASZA

II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2017 roku

 

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Wsparcie obejmuje zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację warsztatów, szkoleń, pokazów kulinarnych, artystycznych, rękodzielniczych, itp. dla mieszkańców gminy Nowogrodziec.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:  15.000,00  zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2017 roku.

III. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadania: od dnia ogłoszenia do 31 grudnia 2017 roku

2. Warunki realizacji zadania:

1) Do rozliczenia dotacji będą brane wyłącznie koszty kwalifikowane. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

2) Zadanie jest przewidziane do realizacji na podstawie umowy w roku budżetowym 2017 z tym, że dotacja może być wykorzystana do pokrycia wydatków dotyczących okresu po terminie podpisania umowy – nie może być wydatkowania na pokrycie zobowiązań zaciągniętych przed podpisaniem umowy.

3) Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności”, co oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

IV. Składanie ofert:

 1. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1300 ) w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent, którego oferta będzie zawierać braki formalne zostanie wezwany o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie. Oferta nieuzupełniona w terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 5. Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl w zakładce Społeczność – Organizacje pozarządowe. Druki są także do pobrania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
 6. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione; w pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”; w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, oferent musi wykazać w zaktualizowanym kosztorysie środki finansowe własne nie mniejsze niż podane w ofercie.
 9. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, bądź potwierdzenie, że dane zawarte w internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego są aktualne ze stanem faktycznym,
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok tj. 2016 r.
 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2015,
 •  kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
 • zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje, wykaz wydarzeń/imprez i innych działań realizowanych w ostatnich dwóch latach na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec).

V.  Kryteria wyboru ofert.

 1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Nowogrodźca.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej zawierającym wykaz złożonych ofert.
 3.  Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • charakter i zasięg oddziaływania,
 • aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
 • ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
 • kompletność oferty,
 1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Nowogrodziec zadań publicznych w roku poprzednim.

W roku 2016 ze środków publicznych na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty:

Zadanie w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe: 186 425,00 zł

Zadanie w  zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo – turystyczno - krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.: 26 500,00 zł

Zadanie w zakresie- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno - wychowawcze: 30 800,00 zł

Zadanie w zakresie pozostała działalności z zakresu kultury - tryb 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 4.200.00 zł

 

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu,
 • przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
 • negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 • możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

                  

Nowogrodziec, dnia 22 maja 2017 r.

                                                                                                                                 

                                                                                                                     B U R M I S T R Z

                                                                                                                    Robert Marek Relich

 

Załącznik:

PDFinstrukcja-wypelniania-oferty.pdf (175,49KB)

DOCzobowiazanie_oferenta_wzor.doc (24,00KB)