Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 


Ogłoszenie nr 530792-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Gmina Nowogrodziec: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogrodziec, krajowy numer identyfikacyjny 23082158100000, ul. ul. Rynek  1 , 59-730   Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 660, , e-mail a.jaworska@nowogrodziec.pl, , faks 757 316 416.
Adres strony internetowej (URL): www.nowogrodziec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.nowogrodziec.pl/345/404/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.nowogrodziec.pl/345/404/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. 2016. 1113 ze zm., t. j. Dz. U. 2015. 1830 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec
Numer referencyjny: ZP.271.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z: 1)odbieraniem odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, 2)utworzeniem, prowadzeniem i odbiorem odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym problematycznych (PSZOK), zgodnie z zapisami pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia; 3)transportem wszystkich odebranych odpadów komunalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym problematycznych (PSZOK) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu, w celu dalszego ich zagospodarowania Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne położone na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Opis przedmiotu zamówienia określają: a) Opis przedmiotu zamówienia OPZ wraz z załącznikami - Załącznik nr 1 do SIWZ, b) Uchwała nr XXXVI/241/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec; c) Uchwała nr XXXVI/242/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów; d) Uchwała nr XXX/223/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; e) Uchwałą Nr XXIV/166/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec; Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: a) Organizacja, logistyka, nadzór w zakresie transportu odpadów, b) ładowanie odpadów, c) kierowanie i obsługa samochodów specjalistycznych.
II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-07-01   lub zakończenia: 2018-06-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2017-07-01

2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że: a)posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach: - 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 03 Opakowania z drewna - 15 01 04 Opakowania z metali - 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe - 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 15 01 07 Opakowania ze szkła - 15 01 09 Opakowania z tekstyliów - 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 17 01 02 Gruz ceglany - 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 16 01 03 Zużyte opony - 20 01 01 Papier i tektura - 20 01 02 Szkło - 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 20 01 10 Odzież - 20 01 11 Tekstylia - 20 01 13* Rozpuszczalniki - 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) - 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 20 01 23* Urządzenia zawierające freony - 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 - 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne - 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 - 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 - 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane -baterie i akumulatory zawierające te baterie - 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 - 20 01 39 Tworzywa sztuczne - 20 01 40 Metale - 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych - 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 - 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie - 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji - 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 03 02 Odpady z targowisk - 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych - 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe - 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach b)posiada ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ, co najmniej w zakresie odpadów o kodach, o których mowa powyżej lub posiada wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016.1987 ze zmianami); c)posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2016. 1987 ze zmianami) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy; d)posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi odbioru/wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 PLN, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000,00PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 5000 Mg/rok. b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: POJAZDY (rodzaj, standardy, normy) Min. 4 samochody (śmieciarki) bezpylne z funkcją zgniatania liniowego, w tym: • co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, • co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – t. j. Dz. U. 2013.122 ze zm.) CHARAKTERYSTYKA Samochody ( śmieciarki) spełniające europejskie standardy emisji spalin na poziomie min. Euro 5, min. 1 samochód wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników. Samochód specjalistyczny powinien umożliwiać wykonanie czynności myjąco-dezynfekujących w miejscu opróżniania pojemników. Usługa powinna być wykonana w taki sposób aby podczas i po zakończeniu mycia i dezynfekcji pojemnika płyn nie wydostawał się (na zewnątrz pojazdu) poza pojazd. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli inny pojazd specjalistyczny będzie wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników Min. 1 samochód typu hakowiec Samochód z żurawikiem oraz hakiem do załadunku kontenerów przeznaczonych do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych oraz w półpodziemnych, zabezpieczony przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażony w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie min. Euro 5, Min. 1 samochód typu bramowiec Samochód przeznaczony do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych, zabezpieczony przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów, wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników na surowce wtórne typu „dzwon” ,wciągarkę do otwierania pojemników typu „dzwon”, chwytak do materiałów sypkich oraz widły do gałęzi, spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie min Euro 5, Min. 1 samochód ciężarowy – wywrotka Samochód o ładowności całkowitej do 3,50 Mg z zabezpieczeniem przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażeniem w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie co najmniej Euro 5, Min. 2 samochody do wywozu odpadów segregowanych w systemie workowym Pojazdy zabudowane, przeznaczone do odbioru odpadów zbieranych selektywnie w workach spełniające europejskie standardy emisji spalin na poziomie min. Euro 5. Dodatkowe Wymagania:pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu, posiadać światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego oraz światła cofania wraz z sygnałem dźwiękowym,posiadać wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W przypadku realizacji usługi odbioru/wywozu odpadów komunalnych dopuszcza się posiadanie wypisu z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, być wyposażone w systemy GPS monitorujące ruch pojazdu na terenie gminy (monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów ). mobilny rozdrabniacz odpadów gabarytowych wyposażony separator elektromagnetyczny, POJEMNIKI - Sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie ( czyste, niepopękane, niezgniecione, stabilnie stojące): pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych „PAPIER”, „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, „SZKŁO” (w ilości określonej w załączniku nr 3 do OPZ), • pojemność min. 2,5 m3 (tj. 1 pojemnik o poj. min. 2,5 m3 lub 2 o łącznej pojemności min. 2,5 m3) Zamawiający zakłada, że w każdym gnieździe do selektywnej zbiórki odpadów pojemność przeznaczona dla poszczególnej frakcję będzie nie mniejsza niż 2,5 m3, • dwudzielne dno, dwudzielna klapa zainstalowana od spodu pojemnika umożliwiająca opróżnianie podnośnikiem typu HDS, • konstrukcja elementów metalowych zabezpieczona powłoką antykorozyjną, • wykonany z tworzyw trudnopalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, • dwa otwory wrzutowe zlokalizowane po przeciwnych stronach dostosowane do rodzaju odpadów: ü szkło, metale i tworzywa sztuczne – otwór okrągły, średnica 16-20 cm, ü papier – otwór prostokątny , szerokość 32-36 cm, wysokość 9-12 cm, ü wykonanie pojemnika zgodnie z normą PN – EN 13071 • kolorystyka pojemników: ü niebieski – PAPIER, ü żółty – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, ü zielony - SZKŁO, • na pojemnikach winien znajdować się: ü trwały napis (nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy), ü wyraźny napis dotyczący ich przeznaczenia: § „PAPIER”(na pojemnikach niebieskich), § „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” (na pojemnikach żółtych), § „SZKŁO” (na pojemnikach zielonych), ü opis rodzajów odpadów, jakie należy wrzucać do pojemnika (tło opisu zgodnie z kolorem pojemnika), pojemniki do zbierania posortowniczych lub zmieszanych odpadów komunalnych tak, aby zapewnić ich wynajem (lub oddanie w inną formę użytkowania) wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości, Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji odpowiedniej ilości poszczególnych rodzajów pojemników, o których mowa w § 5 Uchwały nr XXXVI/241/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Wykonawca musi posiadać techniczne możliwości wyposażenia w pojemniki do zbierania posortowniczych lub zmieszanych odpadów komunalnych nieruchomości zgłaszanych przez ich właścicieli z pierwszym dniem wykonywani usługi. Na dzień 31.12.2016 r. 1207 właścicieli nieruchomości dzierżawi pojemniki od przedsiębiorcy świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji dla mieszkańców i podmiotów z Gminy Nowogrodziec na dzień składania oferty: - 1300 sztuk pojemników o pojemności 110 litrów lub 120 litrów, - 100 sztuk pojemników o pojemności 240 litrów, - 100 sztuk pojemników o pojemności 1100 litrów, - 5 sztuk kontenerów o pojemności 7 - 10 m3, Na pojemnikach, które będzie obsługiwał Wykonawca winien znajdować się trwały napis (nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy). pojemniki do zbierania bioodpadów o pojemności 1100 litrów, brązowych lub ocynkowanych o kolorze klapy brązowej (w ilości określonej w załączniku nr 3 do OPZ). Pojemniki na bioodpady winne posiadać kratownicę przy dnie pojemnika oddzielającą bioodpady od odcieków oraz otwory nawiewno wywiewne w górnej części pojemnika. Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorem brązowym co najmniej pokryw pojemników, ale każdy z pojemników winien posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie należy umieszczać. kontenery i pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach tzw. wystawki. Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji 4 sztuk kontenerów o pojemności ok. 34 m3 do odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Na pojemnikach, które będzie obsługiwał Wykonawca winien znajdować się trwały napis (nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy). kontenery i pojemniki do zbiórki odpadów budowlanych i remontowych oraz kontenery do zbiórki ściętych gałęzi krzewów i drzew. Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji taką ilość kontenerów, aby zapewnić potrzeby właścicieli nieruchomości zgodnie z zapisami uchwały nr XXXVI/241/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Na pojemnikach, które będzie obsługiwał Wykonawca winien znajdować się trwały napis (nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy). worki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości zapewniającej ciągłą obsługę wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszarów zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej oraz z małych budynków wielorodzinnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie „workowym”. Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie należy umieszczać. Oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w języku polskim i w określonej przez Zamawiającego kolorystyce: a) worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” . b) worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” , c) worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” Dodatkowo worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą zawierać nazwę lub logo firmy odbierającej odpady jej adres oraz tel. kontaktowy . stojaki na worki do segregacji odpadów (papier, szkło, metale i tworzywo sztuczne) tak, aby zapewnić ich wynajem (lub oddanie w inną formę użytkowania) wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości. Wykonawca musi posiadać techniczne możliwości wyposażenia nieruchomości w stojaki na worki. pojemniki do zbierania bioodpadów Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej oraz małych budynków wielorodzinnych, które nie są wyposażone w kompostownik w pojemniki do zbiórki bioodpadów. Pojemniki na bioodpady powinny posiadać kratownicę przy dnie pojemnika oddzielającą bioodpady od odcieków oraz otwory nawiewno wywiewne w górnej części pojemnika. Na pojemnikach powinien znajdować się trwały napis (nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy, wyraźny napis dotyczący ich przeznaczenia „BIO” wraz z opisem jakie odpady wrzucamy do pojemnika, a jakich nie należy umieszczać. Pojemniki powinny być koloru brązowego lub ocynkowane o kolorze klapy brązowej. Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji na dzień składania oferty nie mniejszej niż 600 szt. pojemniki do zbierania bioodpadów Wykonawca zapewni możliwość wynajmu pojemników (lub oddanie w inną formę użytkowania) wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości niezamieszkałych. Wykonawca musi posiadać techniczne możliwości wyposażenia w pojemniki do zbierania bioodpadów nieruchomości niezamieszkałych zgłaszanych przez ich właścicieli z pierwszym dniem wykonywani usługi. Według stanu na koniec maja 2017 ok. 200 nieruchomości niezamieszkałych prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Zamawiający wymaga postawienia do dyspozycji na dzień składania oferty: - 150 szt. pojemników o pojemności 120 l, - 50 szt. pojemników o pojemności 1100 l, Pojemniki na bioodpady powinny posiadać kratownicę przy dnie pojemnika oddzielającą bioodpady od odcieków oraz otwory nawiewno wywiewne w górnej części pojemnika. Na pojemnikach powinien znajdować się trwały napis (nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy, wyraźny napis dotyczący ich przeznaczenia „BIO” wraz z opisem jakie odpady wrzucamy do pojemnika, a jakich nie należy umieszczać. Pojemniki powinny być koloru brązowego lub ocynkowane o kolorze klapy brązowej. pojemniki i kontenery do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Pojemniki i kontenery w ilościach co najmniej: - 1 kontener na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zapewniający bezpieczne umieszczanie odpadów - 1 kontener na odpadowe materiały budowlane i gruz, - 1 kontener na odpady ulegające biodegradacji: zielone, inne odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, odpady z surowego drzewa), - 1 kontener trójdzielny na papier, szkło i tworzywa sztuczne lub 3 oddzielne o pojemności min. 7 m3 na każdą frakcje, - kontener(y) wielodzielny(ne) posiadające sekcje na: • zużyte opony, • zużyte baterie i akumulatory, • zużyte świetlówki i żarówki, • przeterminowane i niezużyte leki, • odpady metali, • odpady i opakowania po chemikaliach, • inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych, Zamawiający uzna również inny system pojemników niż kontenery wielodzielne, zapewniający przyjęcie ww. odpadów problemowych. Pojemniki (kontenery) muszą być zabezpieczone przed dewastacją, wyciąganiem odpadów problemowych i niebezpiecznych na zewnątrz. Zestaw pojemników i kontenerów musi zapewnić ciągły odbiór wszystkich odpadów problemowych i niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec. Na pojemnikach i kontenerach, które będzie obsługiwał Wykonawca winien znajdować się trwały napis (nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy). BAZA MAGAZYNOWO -TRANSPORTOWA Baza magazynowo- transportowo powinna się znajdować na terenie Gminy Nowogrodziec lub w odległości maksymalnej 60 km od granicy gminy w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się: - pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników, - zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet, - miejsca przeznaczone do parkowania minimum 10 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo- transportowej. Wymagane jest, aby teren bazy magazynowo- transportowo był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym oraz wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy magazynowo- transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j.Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.). c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: - co najmniej 1 osobą posiadającą kompetencje zawodowe w drogowym transporcie rzeczy - pełniąca funkcję nadzoru w zakresie transportu odpadów, posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w powyżej wskazanym zakresie, - minimum 1 osobą nadzoru posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, - co najmniej 10 osobami na stanowiskach robotniczych (ładowaczy odpadów), - co najmniej 7 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień w niezbędnym zakresie do realizacji przedmiotu zamówienia w tym co najmniej 4 osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 1, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do prowadzenia działalności zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej: a)zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca; b)zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, co najmniej w zakresie odpadów o kodach, o których mowa w punkcie 1.1 lit. a lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016.1987 ze zmianami); c)wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; d)licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zaświadczenie. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, b) wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wykonawca dołącza: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4, 5 do SIWZ; 2)jeżeli wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich, składa wraz z ofertą - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 3)jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty; 4)dokument potwierdzający wniesienie wadium. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. pkt. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt. 9.3. lit. b) – e) SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec” oznaczenie sprawy: ZP.271.13.2017 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 9.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

dodatkowy sprzęt

25,00

aspekt środowiskowy

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu- przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. 2016.359 ze zm.). W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 16.3. lit. b) - e) SIWZ wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. Z zastrzeżeniem pkt. 16.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 16.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo¬rządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i re¬jestrze zastawów. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia . Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec” Oznaczenie sprawy: ZP.271.13.2017. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt. 16.3. lit. b) - e) SIWZ i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) urzędowej zmiany podatku VAT: zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastąpi, kiedy zmiana ta będzie miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Do wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Do wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 4) zmian systemowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynikających ze zmiany przepisów prawnych, w tym prawa miejscowego, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 5) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 6) wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres czynności będących przedmiotem umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 7) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 8) zmiana podwykonawców. 3. W związku z wskazanymi w ust.2 pkt. 4-7 okolicznościami dopuszczalne jest adekwatne zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi z zastrzeżeniem art. 144 ust 1 pkt. 6 ustawy pzp. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
                                                                                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                          Robert Marek Relich

Załączniki: