Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu ” numer referencyjny: ZP.271.11. 2017.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2015.2164 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. W specyfikacji technicznej górna krawędź krawężnika drogowego jest ścięta w projekcie budowlanym natomiast zaokrąglona. Prosimy o wskazanie typu krawężnika do zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężnika drogowego ściętego.

 1. W projekcie budowlanym przewidziano kostkę granitową o wymiarach 10x10 cm i grubości 8 cm. Pozyskanie takiej kostki polega na łupaniu z przygotowanej wcześniej płyty granitowej gr. 8 cm co znacząco podraża koszty wyrobu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki granitowej o wymiarach 10x10x10 cm w całości łupanej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki granitowej o wymiarach 10x10x10.

 1. Jaki rodzaj powierzchni wszystkich elementów granitowych (kostka, krawężniki, obrzeża, ściek przykrawężnikowy) przewiduje Zamawiający. Czy te powierzchnie mają być surowo łupane czy płomieniowane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby powierzchnie elementów granitowych były płomieniowane.

 1. W projekcie budowlanym krawężnik drogowy wtopiony przy ścieku przykrawężnikowym zaprojektowano jako zaokrąglony. Czy nie powinny mieć zastosowanie w tym szczególe krawężniki granitowe proste bez fazowania.

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

 1. W przedmiarze robót w poz. 84 Zamawiający przewidział wbudowanie krawężników drogowych betonowych. Prosimy o wskazanie w projekcie budowlanym miejsca do wbudowania w/w krawężników.

Odpowiedź: Krawężniki betonowe należy wbudować jako uzupełnienie istniejących na zapleczu ulic Kościuszki i Rynek.

 1. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie nawierzchni placu zamiast z płyt klinkierowych 300x300x60 mm na płyty klinkierowe 200x200x62. Proponowane płyty spełniają wszystkie parametry i wymagania techniczne zgodnie z projektem technicznym i kartą techniczną.

Odpowiedź: Tak.

 1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie na kanale deszczowym studzienek rewizyjnych o średnicy 1000 mm zamiast zaprojektowanych 1200 mm. Rynek miasta posiada gęstą sieć infrastruktury technicznej i zabudowanie studzienek betonowych o zewnętrznej średnicy 1500 mm może powodować kolizje z podziemny uzbrojeniem.

Odpowiedź: Tak.

 1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie kształtek klinkierowych rynnowych zamiast ścieków prefabrykowanych (rynsztok).

Odpowiedź: Nie.

 1. Czy Zamawiający wymaga wykonania zestawów napowietrzających do drzew?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z projektem architektury krajobrazu.

 1. Projekt branży elektrycznej sugeruje jako dostawę materiałów, tylko jedną firmę pośredniczącą w dostawie lamp z Włoch, co jest niezgodne z zapisami SIWZ jak i ustawą PZP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie lamp w innej technologii niż odlewane ciśnieniowo aluminium?  

Odpowiedź: Należy zastosować się do zapisów projektu budowlanego wykonawczego branży elektrycznej. Zamawiający dopuszcza inną technologię wykonania lamp pod warunkiem zachowania procedur opisanych na str. 5 ww. projektu.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie instalacji elektrycznej z kabli miedzianych, zamiennie do aluminiowych. Różnice w projekcie nie wskazują jednoznacznie na materiał, z jakiego mają być wykonane przedmiotowe sieci.

Odpowiedź: Należy zastosować wyłącznie kable miedziane.

 1. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie nawierzchni placu i chodników zamiast bruku klinkierowego 200x100x80 mm na format 240x78x71 z ułożeniem w jodełkę. Proponowany bruk spełnia wszystkie parametry i wymagania techniczne zgodnie z projektem technicznym i kartą techniczną.

Odpowiedź: Tak.

 1.  Czy Inwestor dopuszcza wykonanie nawierzchni parkingów zamiast bruku klinkierowego 200x100x80 mm na format 200x100x71 z ułożeniem w rzędach. Proponowany bruk spełnia wszystkie  parametry i wymagania techniczne zgodnie z projektem technicznym i kartą.

Odpowiedź: Nie.

                                                                                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                       Robert Marek Relich