Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 zm.),

zawiadamiam,

że  na wniosek firmy CM3 Polska Sp. z o. o. w Wykrotach ul. Wyzwolenia 53 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji lakierni proszkowej w istniejącym zakładzie CM3 – Polska Spółka z o.o. w Wykrotach, usytuowanym na działce nr 1025/30 - obr. Wykroty.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Nowogrodźca.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 , poz. 353 zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu  opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 

Otrzymują:

 1. CM3 - Polska Sp. z o.o.Wykroty ul. Wyzwolenia 53, 59-730 Nowogrodziec
 2. Gmina Nowogrodziec-Burmistrz Nowogrodźca
 3. SEEMP S.A. ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
 4. Weber Hydraulika Sp. zo.o., Wykroty ul. Wyzwolenia 52,
 5. BDN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa,
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu na stronie  www.nowogrodziec.bip.pl
 7. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu oraz w sołectwie Wykroty
 8. A/a

 

 

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 26-06-2017
  do 12-07-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  19-06-2017
  przez: Bożena Mrozik
 • opublikowano:
  26-06-2017 10:57
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  26-06-2017 10:59
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 239
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×