Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko Pracownika Socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie

Przewidywany termin zatrudnienia:  od sierpnia 2017r

Wynagrodzenie: 2 000zł brutto

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy  o pomocy społecznej (DZ.U z 2016r. Poz. 930) tj. spełnienie  co  najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c. do dnia 31 grudnia 2013r ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

-   pedagogika,

-   pedagogika specjalna,

-   politologia,

-   polityka społeczna,

-   psychologia,

-   socjologia,

-   nauki o rodzinie,

d. lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

*  otrzymanie przed dniem 01 stycznia 2007r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

*  otrzymanie do dnia 01 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu w zawodzie pracownik socjalny,

*  przed dniem 01 stycznia 2008r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

*  przed dniem 01 maja 2004r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. dobra znajomość obsługi komputera,

7. znajomość przepisów prawnych z zakresu;

a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 930),

b) ustawy  Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180  , poz. 1493 z późn. zm.).

d) innych przepisów odnoszących się do pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe:

a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,

b) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

e) mile widziane prawo jazdy kat. B.

f) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

g) umiejętność organizowania pracy własnej,

h) zaangażowanie,

j) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających  się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na

   zlecenie innych instytucji uprawnionych, 

b) planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 

c) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka, 

d) realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

e) prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,

f) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw oraz realizacją zaplanowanych zadań,

g) bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa.

IV.   Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dowodu osobistego,

d) kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie,

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika),          

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia  21 lipca 2017r do godziny 12.00  w siedzibie  Miejsko Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, pocztą na adres:  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 (decyduje data doręczenia dokumentów ) lub przesłać na adres e-mail: mgops@nowogrodziec.pl z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone

klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz .U .z 2002 nr 101 ,poz. 926 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U . Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

V. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na stronie internetowej  

 Ośrodka  Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu (www.mgops.nowogrodziec.pl)

VI. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kierownik MGOPS w Nowogrodźcu

Anna Lityńska

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2017
  przez: Anna Lityńska - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
 • opublikowano:
  07-07-2017 14:16
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  07-07-2017 14:17
  przez: Michał Michałaciuk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 1384
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×