Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn: Budowa skateparku w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

ZP.271.14.2017                                                                                        

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa skateparku w Nowogrodźcu”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

ZINPRO Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Oferty uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru tj.: cena ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%), określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Numer oferty

Nazwy i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium „okres gwarancji”

Liczba uzyskanych punktów łącznie

1

Piot Nowak Techramps  ul. Organki 2, 31-990 Kraków

59,10

30

89,10

2

ZINPRO Sp. z o. o. ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra

60

40

100

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                Oferta nr 2 firmy ZINPRO Sp. z o.o. uzyskała najwyższą ilość punktów w punktowym rankingu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                     Robert Marek Relich