Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Nowogrodziec, dnia 31 lipca 2017 r.

WK.6220.35.2017.OS

O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 zm.),

zawiadamiam,

że  na wniosek z dnia 25 lipca 2017 r. PTS Invest Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Orla 8, 59-700 Bolesławiec, w imieniu której wystąpił  Pełnomocnik Krzysztof Grześków zamieszkały przy ul. Bolesława Prusa 37, 50-319 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parkingu na samochody ciężarowe w Godzieszowie, infrastruktury drogowej, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej, oraz przebudowie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych”, działki nr: 92/4, 92/5, 129/1, 256/1, 256/7, 272/2, 295/1, 729 - obręb Godzieszów,Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania sięz dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 , poz. 353 zm.) oraz
§ 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu  opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu.

          Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

             Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

             Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 02-08-2017
  do 17-08-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  31-07-2017
  przez: Bożena Mrozik
 • opublikowano:
  02-08-2017 13:19
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  02-08-2017 13:21
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 311
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×