Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - usługi nadzoru archeologicznego zadania pn.Rewitalizacja ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 


Nowogrodziec, 7.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

(zamówienie o wartości netto poniżej 30 tys. EUR)

na usługi, przedmiotem których są kompleksowe czynności związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja płyty ul Rynek i ul. Kościuszki  w Nowogrodźcu”. Niniejsze zapytanie zawiera:

a. Część opisową,

b. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

c. Wykaz personelu i jego kwalifikacji zawodowych do wykonywania niniejszego zamówienia - załącznik nr 2

d. Wzór umowy – załącznik nr 3.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina  Nowogrodziec.

Adres Zamawiającego:

Gmina  Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

tel. 75 738 06 68

fax. 75 731 64 16 

e-mail: .

REGON: 230821581

NIP: 612 16 36 266

2. Tryb udzielenia zamówienia i zasady prowadzenia postępowania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi nadzoru budowlanego będzie prowadzone zgodnie z  art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.), tj. bez stosowania się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy rozdziału 6.5 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Zapytanie ofertowe.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3. Postanowienia ogólne.

1. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia  - stanowiący rozdział 4 niniejszego Zapytania ofertowego oraz wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania.

2. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 71351914-3 – Usługi archeologiczne.

3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Niedopuszczalne jest składanie oferty na niepełny zakres zamówienia. Oferty w których stwierdzony zostanie niepełny zakres zamówienia zostaną odrzucone.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Oferty złożone po terminie – pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnieniu nadzoru archeologicznego, tj. naukowym badaniu i dokumentowaniu zabytków, które mogą zostać odkryte w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z realizacją projektu pn. ,,Rewitalizacja płyty ul Rynek i ul. Kościuszki  w Nowogrodźcu”.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

a) uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na prowadzenie badań archeologicznych w imieniu inwestora,

b) ścisła współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu w celu należytego realizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

c) bieżące wykonywanie inwentaryzacji i dokumentacji (opisowej, rysunkowej, fotograficznej) zachowanych reliktów osadnictwa w obrębie wykonanego wykopu określonego projektem budowlanym,

d) wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu sprawozdawczości z prowadzonych prac i badań archeologicznych.

3. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z chwilą podpisania umowy, natomiast przebieg prac Wykonawca będzie dokumentował odpowiednimi sprawozdaniami z prowadzonych prac sporządzanymi nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zakończenie prac archeologicznych oraz zakończenie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek udokumentować całościowym sprawozdaniem końcowym.

5. W przypadku gdy Wykonawca wykaże w sprawozdaniu brak jakichkolwiek odkryć/znalezisk - sprawozdanie kwartalne może zostać wykonane na rzecz Inwestora w jednym egzemplarzu, w przeciwnym wypadku – Wykonawca sporządzi 2 egzemplarze sprawozdania, w celu ewentualnego przekazania jednego z nich do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków we Wrocławiu (zwanego dalej Konserwatorem).

6. W przypadku sprawozdania końcowego (całościowego) Wykonawca sporządzi 2 egzemplarze takiego sprawozdania, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a drugi egzemplarz -  Konserwator. Data potwierdzenia złożenia sprawozdania końcowego w siedzibie Konserwatora stanowi datę zakończenia realizacji niniejszej umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia;

Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.3 Posiadają zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych spełniające wymagania art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w myśl którego badaniami archeologicznymi może kierować osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz informacją o kwalifikacjach, doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie przez osobę wskazaną w Załączniku nr 2 kwalifikacji zawodowych do realizacji czynności związanych z realizacją zamówienia.

2. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych, technicznych i sytuacji finansowej innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe oraz opis sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia stosując poniżej podane kryterium i przypisane mu znaczenie (wagę).

2 Dla dokonania oceny ofert waga w kryterium oceny określona w procentach zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi.

3. Oceniane będą wyłącznie oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

d) niepodlegające odrzuceniu,

e) złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania.

4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

5. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • 100

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.  Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).

2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym zapytaniu.

7.Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

8.   Miejsce i termin i wykonania zamówienia (umowy).

1. Inwestycja będzie realizowana w Nowogrodźcu przy ul. Rynek (wraz z zapleczami budynków) oraz ul. Kościuszki, tj. ścisłym centrum miasta – obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia ziemnych robót budowlanych określonych w pkt. 4 ust. 1 obejmuje okres: od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.  

3. Wykonawca jest zobowiązany realizować usługi do czasu rzeczowego zakończenia inwestycji.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wizyt na placu budowy nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. W przypadku wydłużenia okresu realizacji inwestycji, nie uprawnia to Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli okres ten będzie wynosił nie dłużej niż 1 kwartał.

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona być zredagowana czytelnie, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, na druku formularza ofertowego lub według wzoru tego druku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, poprzez jego odpowiednie wypełnienie. Jeżeli zakres określony w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, wskazuje w formularzu oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (zał. nr 1 do niniejszego zapytania). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

5. Do oferty należy załączyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz informacją o kwalifikacjach, doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i, jeżeli uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z tego odpisu, dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, tj. oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa dla tej osoby. Zamawiający również, przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa.

7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną). Kserokopię dokumentu można uznać za uwierzytelnioną jedynie wówczas, gdy zawiera ona łącznie dwa niezbędne elementy, to jest adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” czy też „zgodne z oryginałem” oraz podpis osoby upoważnionej.

8. Jeśli Wykonawca nie złoży kompletnych dokumentów, oferta jest niepełna, zawiera błędy lub dokumenty budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Oferta, w miejscu określonym przez Zamawiającego – musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się opatrzenie podpisu pieczęcią imienną).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

11. Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, z zastrzeżeniem art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm ) w związku z art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

12. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

13. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisana adresem oraz nazwą postępowania:

Gmina  Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

Oferta w postępowaniu pn. ,,Nadzór archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”.

- Nie otwierać przed 22.08.2017 r. godz. 11.00”.

14. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa oświadczenie o wycofaniu oferty z naniesionym napisem:

Wycofanie oferty w postępowaniu nr ,,Nadzór archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”.

15. Oferty nie może wycofać ktokolwiek ze strony wykonawcy, ale wyłącznie osoba posiadająca do tego pełnomocnictwo. Oświadczenie dotyczące wycofania oferty winno być podpisane przez osobę lub osoby prawidłowo umocowane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie o wycofaniu oferty zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również wypis z właściwego rejestru.

16. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert.

17. Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, oznaczając przy tym opakowanie tak jak podano w ust. 13 oraz dodatkowym napisem: "Uzupełnienie oferty". Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności.

18. Dostęp do ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

18.1. Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty (ofert) – wniosek powinien być podpisany przez wykonawcę, tj. przez osobę upełnomocnioną do składania oświadczeń woli.

18.2. Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia ofert.

11. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2017 r. godz. 10:30.

2. Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form:

     2.1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego – ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 11,

     2.2 Przesłać drogą pocztową/kurierską w zamkniętej kopercie wg zasad opisanych w pkt.10.13 na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania nie będą podlegały procesowi oceny. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 25.

7  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, w szczególności gdy w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.

8. O zmienionym terminie zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie taką informację na swojej stronie internetowej – BIP.

12.  Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być złożona w formie pisemnej.

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, powiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca mogą przekazać pisemnie na adres zamawiającego, faksem na numer - (75/7316416) oraz pocztą elektroniczną na adres: .

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Pytania powinny być składane na piśmie (zamawiający w celu przyspieszenia obiegu informacji - zapytań i odpowiedzi – dopuszcza posługiwanie się faksem pod numerem – 75 / 7316416 oraz drogą elektroniczną na adres , zastrzegając sobie jednak konieczność wysłania zapytania pocztą, z dopiskiem: ZAPYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu ,,Nadzór archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego –  http://bip.nowogrodziec.pl/377/11/postepowania-do-30-tys-euro.html. z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

10. W przypadku wystąpienia wszelkich zmian i/lub wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, Wykonawca winien je uwzględnić w swojej ofercie. Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed dniem wystąpienia zmian i/lub wyjaśnień muszą liczyć się z tym, iż w przypadku nieuwzględnienia ich w swojej ofercie mogą zaistnieć przesłanki odrzucenia oferty.  

11. W kwestiach formalnych Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Pani Urszula Bober  – Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 66, w godz. 7.30-15.30.

Pan Henryk Buźniak – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 68, w godz. 7.30-15.30.

13. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w okolicznościach i na warunkach wskazanych poniżej:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach:

- wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. złych warunków atmosferycznych, klęski żywiołowej) uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, a także w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz okoliczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (fakt ten powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy),

- niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego, obejmującego procedurę przetargową oraz procedury uzyskania niezbędnych do realizacji celu Inwestycji zezwoleń i uzgodnień,

-wystąpienia nie dających się w trakcie budowy przewidzieć sytuacji np.: odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, konieczność nieplanowanego usunięcia kolizji sieci, odkrycie urządzeń uprzednio niezinwentaryzowanych itp., a co może spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane.

W przypadku, gdy realizacja robót budowlanych przedłuży się ponad przewidywany okres obowiązywania Umowy na roboty budowlane i okres ten będzie dłuższy niż okres niż 1 kwartał, termin realizacji Umowy w zakresie czynności nadzoru archeologicznego, ulegnie przedłużeniu o okres tych czynności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wysokości wynagrodzenia umownego w przypadkach:

- wystąpienia zmiany przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ustawowej zmiany wysokości podatku  VAT;

- niewykonania pełnego zakresu usług wyszczególnionych w umowie;

- wystąpienia robót dodatkowych, których realizacja przyczyni się do istotnego zwiększenia obowiązków nadzoru archeologicznego.

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. 2. tj.:

- w przypadku wystąpienia zmiany przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ustawowej zmiany wysokości podatku  VAT, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zmieni się odpowiednio do aktualnych przepisów prawa podatkowego,

- w przypadku niewykonania pełnego zakresu usług wyszczególnionych w umowie, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

-  w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których realizacja przyczyni się do istotnego zwiększenia obowiązków nadzoru archeologicznego, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie zwiększone o odpowiednią wartość uzgodnioną z Zamawiającym. 

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu zespołu ekspertów pod warunkiem spełniania przez nowy personel wymagań dot. kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

15. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia zamówień uzupełniających na usługi przewidziane w niniejszym zapytaniu ofertowym polegających na powtórzeniu podobnych usług.

16.  Przesłanki odrzucenia oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

  1. Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
  2. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
  3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
  5. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;
  6. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 Zapytania ofertowego.

 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.

17. Informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania.

 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla  przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację dla Wykonawców na swojej stronie podmiotowej - BIP .

4.  Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w zakresie poszczególnych jego części bez podania przyczyn.

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na swojej stronie podmiotowej - BIP.

18.  Zawarcie umowy

1. W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj:

- dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenia w przypadku osoby fizycznej;

- dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

3. Postanowienia umowy opisane są w załączonym wzorze umowy - Załącznik nr 3.

4. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego dniu oraz godzinie.

5. Zamawiający będzie uważał również za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę, w przypadku braku dostarczenia do wyznaczonego dnia przez zamawiającego, podpisanych przez wykonawcę oryginałów umów. 

8. W sytuacji odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę oraz w sytuacji określonej w ust. 4 i 5, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie konieczność  unieważnienia postępowania.

19. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późń.zm.).

20. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz personelu i jego kwalifikacji zawodowych do wykonywania niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - nie załączać do oferty:

 Burmistrz Nowogrodźca - Robert Relich