Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

WK.6220.35.2017.OS

OBWIESZCZENIE

        

            Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2017.1405),  informuje o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu na samochody ciężarowe w Godzieszowie, infrastruktury drogowej, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej oraz przebudowie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych”, w granicach działek nr: 92/4, 92/5, 129/1, 256/1, 256/7, 272/2, 295/1, 256/7, 729 - obręb Godzieszów,

 

zawiadamiam,

 

że w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój   nr 3 – parter,  w godzinach pracy urzędu (od 7.30 do 15.30) strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią:

  • Postanowienia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu znak ZNS- 7206-1-17/JJ/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  • Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  znak WOOŚ.4240.391.2017.PS z dnia 17 sierpnia 2017 r., iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  • Postanowienia Burmistrza Nowogrodźca   nr   WK.6220.35.2017.OS  z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia objętego postępowaniem.