Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Nowogrodźca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strona archiwalna

 


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec w dniach od 13.09.2017 r. do 12.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek 1, pokój nr 23, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.nowogrodziec.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.10.2017 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury „Promyk” ul. Rynek 20, w godz. od 10.00 do 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogrodźca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Uwagi i wnioski w trybie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Nowogrodźca.