Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach - etap I

Strona archiwalna

 

ZP.271.18.2017

                                                                                                                      WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach – etap I”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9,   59-800 Lubań.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu została złożona  jedna oferta. Wykonawca, który złożył ofertę postępowaniu tj.: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru: cena 60 pkt. i okres gwarancji 40 pkt., określonymi przez Zamawiającego  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                               Robert Marek Relich