Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zmianach w postępowaniu pn: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED

Strona archiwalna

 

ZP.271.24.2017

                                                                                              Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzając następujące zmiany:

  1.  pkt. 5.2. SIWZ punkt czwarty otrzymuje następujące brzmienie:  Wymiana przewodów zasilających do oprawy w słupie - 16 szt. słupów wskazanych przez Zamawiającego w tabeli poniżej.:

Nr słupów od..do..

Ilość słupów

1529-1536

8 szt.

1505-1507

3 szt.

1638-1642

5 szt.

 

Zmiana w powyższym zakresie zostaje dokonana również w § 1 pkt. 2 wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

  1. Usunięty zostaje zapis SIWZ znajdujący się w pkt. 26.3. o treści: Wykonawca rozszerzy posiadane ubezpieczenie o zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę lub sam podwykonawca przedłoży dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wykonywaną działalność, na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu podpisanej umowy.

 

     W załączeniu Zamawiający udostępnia zmienioną wersję SIWZ i wzoru umowy.

      Treść ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                             Robert Relich

Załączniki:

DOCXSIWZ — po zmianie.docx (65,46KB)
DOCXwzór umowy załącznik nr 4 — po zmianach.docx (41,39KB)