Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn: Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne nr ZP.271.21.2017

Strona archiwalna

 

WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  „Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Tomasza Chwirota, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33 d/4, 59-920 Bogatynia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100%) zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium

„okres gwarancji jakości”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Tomasz Chwirot ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33 d/4 59-920 Bogatynia

60,00

40

100,00

2

 ABM ZGORZELEC I Sp. z o. o.  Sp. komandytowa ul. Hutnicza 126

59-930 Pieńsk

56,50

40

96,50

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                   Robert Marek Relich