Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - usługa tłumaczeń konsekutywnych i pisemnych dla potrzeb realizacji mikroprojektu pn.: Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 14 listopada 2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Działając zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę tłumaczeń konsekutywnych i pisemnych dla potrzeb realizacji mikroprojektu pn.: ,,Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020  za pośrednictwem Euroregionu Nysa

ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

WYKONAWCA - TŁUMACZ – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

1. Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język czeski i odwrotnie w okresie realizacji w/w projektu, tj. od dnia podpisania umowy (listopad 2017 r.) do 30 czerwca 2018 r.

Powyższy projekt zakłada przeprowadzenie co najmniej 2 polsko - czeskich spotkań o różnej tematyce w tym spotkań roboczych odbywających się zarówno w Polsce jak i w Czechach na których wymagana będzie obecność tłumacza (w sumie ok. 10 godz.).

1.1.Spotkania odbywające się w Czechach – Lomnice nad Popelką (przynajmniej 1 wyjazd roboczy) rozliczane będą na podstawie tej samej stawki ryczałtowej za spotkanie. Zamawiający przewiduje, że jednokrotny wyjazd do Lomnic nad Popelką będzie trwał od 4 do 6 godzin (wraz z czasem niezbędnym na dojazd). Wykonawca zobowiązany jest samodzielnego zapewnienia sobie dojazdu i powrotu z miejsca spotkania w Lomnicach nad Popelką do miejsca zamieszkania na własny koszt.

W przypadku, gdy spotkanie przekroczy przewidywany czas trwania, dodatkowe godziny zostaną rozliczone wg zasad określonych w punkcie 1.2.

Udział tłumacza w spotkaniu potwierdzony zostanie kartą pracy tłumacza.

1.2.Imprezy i spotkania odbywające się w Polsce – Nowogrodziec (co najmniej 1 spotkanie /impreza) rozliczane będą na podstawie stawki godzinowej za udział w spotkaniu/imprezie. Zamawiający przewiduje, że jednokrotne spotkanie/impreza odbywająca się w Polsce trwać będzie od 4 do 6 godzin. Tłumacz zobowiązany jest samodzielnego zapewnienia sobie dojazdu i powrotu z miejsca spotkania w Nowogrodźcu do miejsca zamieszkania na własny koszt.

Ilość przepracowanych godzin zostanie udokumentowana kartą pracy tłumacza.

2. Tłumaczenia pisemne dokumentów (korespondencja, ogłoszenia, teksty na stronie internetowej, itp.) dotyczących projektu w okresie realizacji w/w projektu, tj. od dnia podpisania umowy (listopad 2017 r.) do 30 czerwca 2018 r.

a) z języka polskiego na język czeski

b) z języka czeskiego na język polski

Rozliczenie nastąpi za wykonanie 1 strony tłumaczenia pisemnego – dla 1 strony przyjmuje się przeciętnie 1800 znaków ze spacjami.

Zamawiający wymaga aby termin realizacji tłumaczeń nie przekraczał 24 godzin od momentu otrzymania dokumentów przez Wykonawcę (Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną).

Odbiór przetłumaczonej dokumentacji zostanie potwierdzony przez Zamawiającego na podstawie podpisanego protokołu zdawczo- odbiorczego.

3. Sposób rozliczenia.

Zobowiązanie finansowe wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie uregulowane przez Zamawiającego każdorazowo po wystawieniu prawidłowej faktury/ rachunku za udział tłumacza w imprezie/spotkaniu.

Załącznikiem do faktury/rachunku za tłumaczenie konsekutywne będzie karta pracy potwierdzająca udział tłumacza w spotkaniu/imprezie.

Za tłumaczenia pisemne załącznikiem do faktury/ rachunku będą protokoły zdawczo – odbiorcze dokumentacji sporządzone nie częściej niż raz na kwartał.

Podstawą wypłacenia należności będzie wystawiony przez tłumacza prawidłowy rachunek/ faktura z 14 dniowym terminem płatności (liczone od dnia otrzymania przez Zamawiającego).

4. Warunek udziału w postępowaniu

Znajomość języka czeskiego musi zostać udokumentowana przez Wykonawcę dyplomem ukończenia studiów lingwistycznych lub innych studiów wyższych (np. prawniczych, medycznych, technicznych, ekonomicznych, itp. przy równoczesnej płynnej  udokumentowanej w dowolny sposób znajomości języka czeskiego) bądź certyfikatem co najmniej na poziomie C1.

5. Wykonawcy spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

W przypadku Wykonawcy, którego siedziba lub miejsce zamieszkania mieści się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający wymaga przedstawienia równoważnych dokumentów.

6. Zastępstwo

W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompetentnego zastępstwa.

II . Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. Oferty zaleca się składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie”- oferta na tłumaczenia.

3. W propozycji cenowej należy przedstawić oferowaną cenę za godzinę tłumaczenia konsekutywnego i stronę tłumaczenia pisemnego (1800 znaków ze spacjami) wraz z wyliczeniem wartości przedmiotu zamówienia (pkt. I formularza ofertowego).

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

6. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym także ubezpieczenie tłumacza.

7. Kompletna oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia.

b) dokument potwierdzający spełnienie warunku znajomości języka czeskiego – zgodnie z pkt. I.4.

8. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

9. Inne dokumenty, np. certyfikaty, referencje, itp. również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

11. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

12. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

 - dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenie w przypadku osoby    fizycznej;

 - dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

III. Kryteria wyboru ofert:

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

3. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • 100

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV.  Miejsce, forma i termin złożenia oferty:

1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form:

a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 1);

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec:,

c) faksem - nr: 75 7316416;

d) drogą elektroniczną -  adres e-mail: .

2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

3. Ostateczny termin składania ofert: 17.11. 2017 r.,  godz. 15.30

4. Zamawiający jednorazowo wydłuży termin składania ofert, jeśli w postępowaniu nie wpłyną przynajmniej 2 ważne oferty.

5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

V. Osoby uprawnione do kontaktu i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych
są:

a) Henryk Buźniak – Zastępca Naczelnika WI - tel. 75 73 80 668

      b) Urszula Bober – Zastępca Naczelnika WI – tel. 75 73 80 666

2. Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

3. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

VI. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

2. W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

VII. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej

1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta
z zastrzeżeniem pkt. IV ust. 4.

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania.

3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j).

 

ZAŁĄCZNIKI: 

                                                                                              

                                                                                                                                           Zatwierdzam

                                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                      Dariusz Jancelewicz – Zastępca Burmistrza