Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED

Strona archiwalna

 

ZP.271.24.2017

WYKONAWCY

Zawiadomienie

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELEKTROS” Sp. z o.o. ul. 10-go Marca 6, 59-700 Bolesławiec.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELEKTROS” Sp. z o.o., nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100%) zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów otrzymana w kryterium „cena”

Ilość punktów otrzymana w kryterium „ okres gwarancji jakości”

Łączna ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELEKTROS” Sp. z o.o. ul. 10-go Marca 6, 59-700 Bolesławiec

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2

ENERGOKAB Tomasz Kabata ul. Miodowa 8, 59-800 Lubań

53,57 pkt.

40 pkt.

93,57 pkt.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

             Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich