Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018”.

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018”.

Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 13 listopada 2017 r.

Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie          o konsultacjach wraz z projektem programu  i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.Konsultacje zakończono w dniu 27 listopada 2017 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej - w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji -  konsultacje uznaje się za ważne.

 

                                                                                    Burmistrz

                                                                                      Robert Marek Relich