Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

               Nowogrodziec, dnia 27 listopada 2017 r.

WK.6220.58.2017.OS 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 zm.),

zawiadamiam,

że  na wniosek Inwestora BAU - Constructing  Sp. z o. o. Godzieszów 148 reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Kowalczyka ECOPLAN Ryszard Kowalczyk  ul. Szpitalna 3 lik.9, 45-010 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża „Wykroty I” w miejscowości Godzieszów,  w granicach działek nr 548/2, 537/3, 547, 552 - obręb Godzieszów.Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się
z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy
ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Nowogrodźca.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo                 z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej            o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

z up.Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 

 

 

 

             

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik – Ryszard Kowalczyk ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok.9, 45-010 Opole.
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.
 3. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
 4. Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.
 5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu na stronie  www.nowogrodziec.bip.pl
 7. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu oraz w sołectwie Godzieszów.
 8. A/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  01-12-2017 14:31
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  01-12-2017 14:34
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 376
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×