Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej”.

Strona archiwalna

 

             WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

ALE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Pisarzowice 240 D, 59-800 Lubań.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100%) zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

BUD-ZIEM Sp. z o.o. ul. Słoneczna 21 58-125 Pszenno

40,48

40

80,48

2

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19 37-500 Jarosław

45,24

40

85,24

3

Las-Bud Łukasz Lassak ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra

44,52

40

84,52

4

Zakład Budowlano-Transportowy Muzyka Marian Tomaszów Bolesławiecki 148 59-708 Tomaszów Bolesławiecki

42,54

28

70,54

5

Grzegorz Leszczyński BELLSPORT ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom

47,28

40

87,28

6

ALE Sp. z o. o,. Sp. komandytowa

Pisarzowice 240 D

59-800 Lubań

60

40

100

7

Konsorcjum:

Filigran Sp. z o.o. ul Piłsudskiego 34 58-500 Jelenia Góra

Axyo.pl Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34 59-800 Jelenia Góra

38,33

40

78,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich