Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1817, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,               o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2018 roku

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
-prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 220 000zł.

Zadanie nr II w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 35 000zł.

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                   .  
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 30 000 zł.

II Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2018 roku.

III Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadania: 2018 rok

2. Warunki realizacji zadania:
a) Do rozliczenia dotacji będą brane wyłącznie koszty kwalifikowane.
- Dotacja nie może być wykorzystana na zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.
- W przypadku Zadania nr I dotacja może być wykorzystana wyłącznie na zawodników stale zamieszkujących na terenie Gminy Nowogrodziec, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały od co najmniej 1 roku.

b) Zadania są przewidziane do realizacji umowy w roku budżetowym 2018 z tym, że dotacja może być wykorzystana do pokrycia wydatków dotyczących okresu po terminie podpisania umowy – nie może być wydatkowania na pokrycie zobowiązań zaciągniętych przed podpisaniem umowy.

c) Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności”, co oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

IV Składanie ofert:

 1. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferent, którego oferta będzie zawierać braki formalne zostanie poproszony o uzupełnienie oferty. Oferta nieuzupełniona w terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 3. Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 5. Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl w zakładce Społeczność – Organizacje pozarządowe. Druki są także do pobrania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
 6. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione; w pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”; w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń  i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, oferent musi wykazać w zaktualizowanym kosztorysie środki finansowe własne nie mniejsze niż podane w ofercie.
 9. Pokrycie poniższych wydatków ze środków dotacji nie może przekroczyć następujących limitów:
  - wynagrodzenie trenera – do 25 % dotacji, w tym nie więcej niż:
  Żaki - 600 zł
  Orliki -1200 zł
  Młodziki:
  Klasa Okręgowa – 2000 zł
  Klasa Terenowa - 1600 zł
  Juniorzy:
  Klasa Okręgowa - 3400 zł
  Klasa Terenowa – 3000 zł
  Seniorzy :
  Klasa IV Liga - 7000 zł
  Klasa Okręgowa - 6000 zł
  Klasa A - 5000 zł
  Klasa B - 4000 zł
  - prowadzenie księgowości – do 5 % dotacji.
 10. Dotyczy zadania I – w sytuacji, gdy w  klubie funkcjonuje więcej niż jedna drużyna, w ofercie należy przedstawić koszty realizacji zadania dla każdej drużyny osobno.
 11. Na poszczególne zadania winna być złożona oddzielna oferta.
 12. Do oferty należy dołączyć: 
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, bądź potwierdzenie, że dane zawarte w internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego są aktualne ze stanem faktycznym,
 • sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
 • kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
 • zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • do wniosku dot. zadania I - preliminarz wg klasy rozgrywkowej, wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe (juniorzy, seniorzy, itp.)),  w przypadku uczniowskich
  i szkolnych klubów - wykaz sekcji wraz z wykazem ich uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • do oferty dot. zadania III – program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów,
 • inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje, wykaz wydarzeń/imprez i innych działań realizowanych w ostatnich dwóch latach na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec)

V Kryteria wyboru ofert.

 1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Nowogrodźca.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej zawierającym wykaz złożonych ofert wraz z wielkością proponowanych dotacji.
 3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • charakter i zasięg oddziaływania,
 • aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
 • ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
 • kompletność oferty,

a ponadto w przypadku:

 • Zadania Nr I – klasa rozgrywkowa z uwzględnieniem ilości lig i zespołów uprawiających daną dyscyplinę sportu, liczba zawodników z terenu gminy i miasta Nowogrodziec w drużynach piłkarskich, ilość zespołów i zawodników trenujących w klubie daną dyscyplinę sportu we wszystkich grupach wiekowych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.
 • Zadania Nr II - preferowane będą oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadzą pracę z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, ranga imprezy sportowo - rekreacyjnej, atrakcyjność i dostępność imprezy dla mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec, realizowane programy/imprezy w latach ubiegłych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

VI Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Nowogrodziec zadań publicznych  w roku poprzednim.

W roku 2017 ze środków publicznych na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym :
-prowadzenie szkoleń sportowych i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe:
-226 929zł.

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy
-40 000zł.

Zadanie nr III w zakresie: działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:               .
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze
-31 900zł.

- pozostała działalność z zakresu kultury  
-16 499 zł

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do:

 •         odwołania konkursu,
 •         przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
 •         negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 •         możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

               

Burmistrz Nowogrodźca
(-) Robert Marek Relich

Załączniki 

PDFinstrukcja-wypelniania-oferty.pdf
DOCoferta-nr-1.doc
DOCzobowiązanie oferenta - wzór.doc
 

Załączniki można pobrać w pokoju nr 28 – II piętro

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2018
  przez: Joanna Liczner
 • opublikowano:
  26-01-2018 13:44
  przez: Joanna Liczner
 • zmodyfikowano:
  26-01-2018 13:45
  przez: Joanna Liczner
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 715
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×