Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 zm.),

zawiadamiam,

że  na wniosek z dnia 29 grudnia 2017 r. (uzupełnionego  19 stycznia 2018r.) Inwestora MRT Małgorzata Tutak ul. G. Narutowicza 30/1, 59-700 Bolesławiec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu zakładu produkcji granulatów gumowych na nieruchomości obejmującej działkę nr 717/17 – obręb Zebrzydowa, Gmina Nowogrodziec”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Nowogrodźca.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

  1. MRT Małgorzata Tutak ul. G.Narutowicza 30/1, 59-700 Bolesławiec.
  2. Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.
  3. Sudół Eugeniusz Zebrzydowa
  4. Polskie Koleje Państwowe S.A. ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
  5. „Elektrotechnika-Bolesławiec Sp. z o.o. Zebrzydowa 262a
  6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu na stronie  www.nowogrodziec.bip.pl
  7. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu oraz w sołectwie Zebrzydowa.
  8. A/a

 z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza