Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty

Nowogrodziec, dnia 15 maja 2018r.

WK.6232.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

 

Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP 612-16-36-266

REGON 230821581

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w przewidywalnej ilości 21,863 Mg (1987,5 m² - przy zastosowaniu przelicznika 11 kg = 1 m² dla płyt falistych i płaskich) z 22 nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec,
 • zebranie, transport, unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest w przewidywalnej ilości 30,002 Mg (2727,43 m² - przy zastosowaniu przelicznika 11 kg = 1 m² dla płyt falistych i płaskich) z 38 nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 1. Określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.
 2. Ilość nieruchomości może ulec zmianie z uwagi na niedostarczenie przez ich właścicieli stosownych pozwoleń od organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie zgody na prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest.
 3. Zakres zadania obejmuje:
 • demontaż, transport na składowisko i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych,
 • zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w przypadku, gdy azbest jest zmagazynowany na nieruchomości,
 • opracowanie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go Zamawiającemu,
 • zgłoszenie przez Wykonawcę prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. -Dz. U. nr 71, poz. 649, oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest) i dostarczenie kopii tych dokumentów Zamawiającemu,
 • dostarczenie kart przekazania odpadów, na karcie powinno być określone: dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadu (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby oraz wyszczególnienie ich ilości,
 • dostarczenie wykazu nieruchomości, z których w ramach zadania:
 • zostały usunięte zmagazynowane wyroby zawierające azbest, z uwzględnieniem informacji o powierzchni i wadze tego wyrobu usuniętego z poszczególnych nieruchomości,
 • zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest znajdujące się na pokryciach dachowych, z uwzględnieniem informacji o powierzchni i wadze tego wyrobu usuniętego z poszczególnych nieruchomości,
 • dostarczenie protokołów odbioru odpadu z nieruchomości podpisanych przez właścicieli nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnych ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,
 • dostarczenie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac (również w przypadku odpadu składowanego) - zdjęcie powinno być opisane adresem nieruchomości.

 

 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 1. Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%.
 2. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która została złożona w pierwszej kolejności.

 

 • Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 10 sierpnia 2018 r.

 

 • Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez Wykonawcę.
 2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.
 3. Kopię ważnej umowy z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjmowanie odpadów zawierających azbest.
 4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

 

 • Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem  zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
 2. Cena jednostkowa za usunięcie 1Mg odpadu podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
 3. Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy,  której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

 

 • Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę z podpisem „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, pok. nr 11 lub przestać na adres e-mail a.turek@nowogrodziec.pl.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

 • Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
 1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec pok. nr 3.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Turek – inspektor ds. komunalnych, tel. 75 738 06 90.
 3. Informacja o wyborze Wykonawcy, zostanie podana tylko na stronie internetowej Gminy i Miasta Nowogrodziec www.bip.nowogrodziec.pl.

 

 • Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do podpisania umowy.

 

 • Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:
 1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

 

 • Uwagi:
 1. Na Wykonawcy ciąży pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.
 2. Ilość płyt azbestowych składających się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową i nie może ona stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie odebranych wyrobów. Zamawiający zastrzega, że ilość wydatkowanych środków na zadanie uzależniona będzie od faktycznej ilości zutylizowanych wyrobów zawierających azbest, przy zachowaniu stałych warunków umowy i ceny jednostkowej, wyliczona na podstawie ważenia tych wyrobów.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

 •  

1. Formularz oferty.

PDFOFERTA.pdf (199,94KB)