Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:" Budowa boiska sportowego w Milikowie".

ZP.271.9.2018

             WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  „Budowa boiska sportowego w Milikowie”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Maciej Jagielski OGRODY Jagielski 59-700 Bolesławiec, Bolesławice 239 B

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100%) zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskana w kryterium „cena”

Liczba punktów uzyskana w kryterium „okres gwarancji jakości”

Łączna ilość punktów uzyskana w obydwu kryteriach

1

OGRODY Jagielski Maciej Jagielski 59-700 Bolesławiec, Bolesławice 239 B

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00pkt.

2

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom

24,34 pkt.

40,00 pkt.

64,34 pkt.

3

IWOBUD Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

45,45 pkt.

40,00 pkt.

85,45 pkt.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-05-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  17-05-2018 14:18
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 259
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×