Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy METALLMIX Michał Seneszyn

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 2 czerwca 2014 r

 

WK.6220.20.2013.OS

 

O B W I E S C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu w dniu  2 czerwca 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ zbieraniu odpadów przez firmę METALLMIX Michał Seneszyn na działce nr 191/14 w Nowogrodźcu – obręb 4, ul. Podleśna 8”

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy, w tym z raportem oddziaływania na środowisko sporządzonym przez  Aseko – Usługi Ekologiczne Alicja Cyniak, ul. Reja 21, 58-500 Jelenia Góra, uzgodnieniem regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, a także na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nowogrodziec.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.


                                                                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                                                                                   Robert Marek Relich
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Mrozik
Data wytworzenia: 2014-06-02