Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP.271.11.2018 pn:Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 31.07.2018 r.

ZP.271.11.2018

 

             WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Konsorcjum firm: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki, Zaręba,  ul. Wyszyńskiego 1/3, 59-800 Lubań oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EVERBEST Jarosław Buryło, Zaręba, ul. Zielona 4, 59-800 Lubań.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała następującą liczbę punktów : 84%,  zgodnie z kryteriami oceny określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca uzyskał następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskana w kryterium „cena”

Liczba punktów uzyskana w kryterium „okres gwarancji jakości”

Łączna ilość punktów uzyskana w obydwu kryteriach

1

Konsorcjum:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki, Zaręba, ul. Wyszyńskiego 1/3 59-800 Lubań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EVERBEST Jarosław Buryło, Zaręba, ul. Zielona 4,  59-800 Lubań

60 pkt.

24 pkt.

84 pkt.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

Projekty pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej”  oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej”  są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.