Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP.271.13.2018 pn:"Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4"

Nowogrodziec, dnia 02.08.2018r.   

ZP.271.13.2018

             WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  „Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie działki nr 449/4”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.       z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 OGRODY Jagielski Maciej Jagielski, 59-700 Bolesławiec, Bolesławice 239 B

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100%) zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskana w kryterium „cena”

Liczba punktów uzyskana w kryterium „okres gwarancji jakości”

Łączna ilość punktów uzyskana w obydwu kryteriach

1

OGRODY Jagielski Maciej Jagielski 59-700 Bolesławiec, Bolesławice 239 B

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2

ALE sp. z o. o. Sp. komandytowa Pisarzowice 240 D, 59-800 Lubań

49,58 pkt.

40 pkt.

89,58 pkt.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  02-08-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  02-08-2018 12:04
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 240
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×