Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Nowogrodziec

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr L/344/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogrodziec, dot. części obszaru miasta oraz obrębów Czerna i Zebrzydowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 sierpnia do 12 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12  września 2018 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, pokój 6.

       Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogrodźca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018 r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich